Rada Miejska Wrocławia nadała statut miejskiej bibliotece publicznej i postanowiła, że może ona prowadzić dodatkową działalność, m.in. w zakresie najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych, promocji i reklamy. Uchwałę zakwestionował wojewoda dolnośląski.

Zdaniem wojewody w odniesieniu do bibliotek nie znajdzie zastosowania art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przepis ten mówi, że statut instytucji kultury może zawierać postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić. Przepisy ustawy o bibliotekach wprowadzają natomiast szczegółowe regulacje, dotyczące rodzaju i charakteru usług świadczonych przez biblioteki, dopuszczające odpłatność usług wyłącznie w wymienionych wypadkach, np. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

– Regulacje ze statutu biblioteki wykraczają poza zapisy ustawy – stwierdził wojewoda.

Sygnatura akt: NK-N.4131.155. 56.2015.GD1