Sąd Najwyższy rozstrzygnął kto powinien dbać o chodnik przed sklepem: czy właściciel budynku czy najemca lokalu. Z pytaniem do SN w tej sprawie zwrócił się Sąd Okręgowy w Lublinie. Zajmował się sporem o odszkodowanie dla kobiety, która kilka lat temu złamała rękę na śliskim, nieposypanym piaskiem chodniku.

Właściciel budynku, przed którego frontem upadła Anna Z., poinformował ją, że ma polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, i podał jej numer. Na tej podstawie wystąpiła ona do sądu rejonowego o wypłatę 10 tys. zł tytułem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Sąd rejonowy oddalił jednak jej powództwo. Uzasadnił to tym, że polisę wykupił właściciel budynku. Natomiast z prowadzącym sklep, przed którym upadła Anna Z., łączy go umowa najmu. Wynika z niej, że o odcinek chodnika przed sklepem powinien dbać najemca, a nie właściciel budynku. To on więc miał obowiązek odśnieżyć chodnik i posypać go piaskiem. Skoro to były jego obowiązki, to on również odpowiada za ewentualną wypłatę odszkodowania za złamaną rękę. Oznacza to, że nie można z polisy ubezpieczeniowej właściciela wypłacić pieniędzy Annie Z. Sąd rejonowy powołał się przy tym na art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Jednocześnie ta sama ustawa pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie nie tylko współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne, ale i osoby posiadające nieruchomości.

Anna Z. odwołała się do Sądu Okręgowego w Lublinie, a ten nabrał wątpliwości prawnych, czy oddanie części nieruchomości przylegającej do chodnika wyłącza obowiązek właściciela dbania o chodnik, czy też obciąża właściciela i władającego nieruchomością, czyli i najemcę. W tym czasie, kiedy doszło do wypadku przepisy nie rozstrzygały, która osoba z tej listy w pierwszej kolejności ma się wywiązać z obowiązków nałożonych przez te przepisy. SN rozstrzygnął, że stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lutego 2015 r., w razie wynajęcia nieruchomości przez właściciela tylko najemca był zobowiązany do usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jeżeli taki jego obowiązek, wyłączający obowiązek właściciela, zakładał sposób używania nieruchomości uzgodniony przez strony umowy najmu lub wynikający z właściwości i przeznaczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu.

sygn. akt III CZP 22/17