Rada nadzorcza PKP Cargo zatwierdziła rewizję strategii grupy PKP Cargo na lata 2019-2023. Spółka podaje, że było to konieczne ze względu na zmiany jakie zaszły w jej otoczeniu w ostatnich trzech latach.

Rewizji poddano zwłaszcza jeden z dwóch strategicznych celów, mówiący o udziale grupy w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych mierzony tzw. pracą przewozową. Zamiast osiągnięcia 65 proc. do końca 2023 r., postawiono znacznie mniej ambitne zadnie, bo 50 proc. do końca 2027 r. Dla porównania, z ostatnich danych URK wynika, że PKP Cargo miało po 11 miesiącach ubiegłego roku udział wynoszący 39,5 proc. Co więcej w chwili ogłaszania strategii był on na poziomie około 48 proc. Jak z tego widać, grupa w ostatnich latach, zamiast planowanego wzrostu rynkowego udziału, odnotowała jego istotny spadek.

Czytaj więcej

CPK gotowy do wbicia pierwszej łopaty? Chociaż nie do końca ma gdzie

Bez zmian pozostał za to pierwszy z celów strategicznych. Określa on, że grupa zajmie pozycję nr 1 w obszarze Trójmorza i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze UE pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmocni tę pozycję w latach 2023-2038.

Z zrewidowanej strategii zniknęły wszystkie cztery cele krótkookresowe. Mówiły one m.in. o stworzeniu przez grupę PKP Cargo najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze UE i Trójmorza oraz o corocznym wzroście efektywności operacyjnej mierzonej wskaźnikami KPI. Ponadto zakładano utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości indeksu WIG30 i o corocznym zysku netto na poziomie minimum 5 proc. przychodów od 2019 r. i minimum 8 proc. przychodów od 2023 r. Ponadto zapisano, że osiągniecie celów strategicznych będzie oparte na realizacji 13 inicjatyw strategicznych uszeregowanych w trzech filarach.

Dziś uczestnicy rynku otrzymują zdecydowanie bardziej ogólne informacje o tym, jak planowane jest osiągnięcie celów strategicznych. Przede wszystkim mają być one głównie realizowane poprzez wzrost organiczny. Kluczowe kierunki działań obejmują: wysoką aktywność sprzedaży, nową efektywną strukturę sprzedaży, stałą poprawę procesu sprzedażowego i obsługi klienta, doskonalenie procesów przewozowych i utrzymaniowych oraz dostosowanie struktury i zasobów grupy do zoptymalizowanych procesów, wyzwań rynkowych i ekonomicznych.

Zarząd PKP Cargo poinformował ponadto, że rewizja strategii na lata 2019-2023 jest elementem wyjściowym do opracowania wieloletniego planu rozwoju grupy na lata 2024-2028.