Według oceny komisji, powołanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, „pozyskany" jeleń miał osiem—dziewięć lat. Zgodnie z przepisami ustawy z 1995 r. — Prawo Łowieckie, odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Oceny dokonują komisje, powołane przez Polski Związek Łowiecki, w skład których wchodzą przedstawiciele PZŁ oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Za nie przestrzeganie zasad selekcji myśliwy może być ukarany karami od nagany do zawieszenia w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflony na okres do 2 lat. Od nałożonych kar przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Powołując się na obowiązujące kryteria selekcji, komisja dwukrotnie uznała odstrzał jelenia za naganny. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego wymierzył za to Janowi K.(dane zmienione) karę zawieszenia na jeden rok w prawie odstrzału byków jelenia szlachetnego. Okręgowa Rada Łowiecka nie uwzględniła odwołania myśliwego. Jan Z. zaskarżył uchwałę ORŁ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Obok trafności oceny wieku jelenia, zakwestionował skład komisji d/s selekcji.

Sąd, od którego oczekiwano skonfrontowania oceny komisji z zasadami selekcji, dopatrzył się jednak przede wszystkim „nieprawidłowości w trybie procedowania". Brakowało uchwał Zarządu Okręgowego PZŁ, powołujących składy oceniające spośród członków komisji, a arkusz oceny prawidłowości odstrzału zawierał nieczytelne podpisy. Przy podejmowaniu uchwały o ukaraniu myśliwego doszło do naruszenia przepisów uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Wyklucza to możliwość odniesienia się do trafności selekcji „pozyskanego" jelenia — orzekł sąd, uchylając zaskarżoną uchwałę Okręgowej Rady Łowieckiej oraz uchwałę Zarządu Okręgowego PZŁ.

Sprawa ma być więc rozpoznawana ponownie, co oznacza, że do jej ostatecznego rozstrzygnięcia myśliwy nadal nie będzie mógł być ukarany. Od zastrzelenia jelenia minęło już trzy lata.

Sygn.II SA/G o 79/17