Jarosław Kaczyński pełni funkcję wicepremiera i przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych od 6 października 2020 roku. Jest jednocześnie liderem obozu Zjednoczonej Prawicy oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Zgodnie z rozporządzeniem premiera z 9 października 2020 roku do zadań Komitetu, na czele którego stoi wicepremier Kaczyński, należy "zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie".

Do zadań Komitetu należą w szczególności "dokonywanie analiz w zakresie dotyczącym spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji;  zapewnienie koordynacji wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa; rozpatrywanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa; zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, a także rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgadniania projektów tych dokumentów oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć tych rozbieżności; zlecanie Rządowemu Centrum Legislacji sporządzania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa; analizowanie rządowej polityki bezpieczeństwa i obrony państwa, w tym inicjatyw wymagających współpracy międzyresortowej, oraz wypracowywanie rozwiązań w zakresie spójności tej polityki i przedstawianie ich Radzie Ministrów; wypracowywanie projektów rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa; przygotowywanie propozycji działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym w zakresie: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności; analizowanie i wypracowywanie propozycji udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem".

5,7 proc.

Taki odsetek badanych nie wie, że Jarosław Kaczyński jest wicepremierem

Od kilku tygodni media piszą o mającej nastąpić jesienią rekonstrukcji rządu. Pojawiły się spekulacje, że jej elementem miałoby być odejście z rządu Jarosława Kaczyńskiego.

- To będzie decyzja pana premiera Kaczyńskiego, jeśli będzie chciał podjąć taką decyzję - tak pytanie o odejście z rządu Kaczyńskiego skomentował rzecznik rządu, Piotr Müller, w rozmowie z Radiem Zet.

Jak dodał "nie wiadomo mu, by coś takiego (Kaczyński) sygnalizował".

Czytaj więcej

Czy Kaczyński odejdzie z rządu? Rzecznik: Jeśli będzie chciał

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Kaczyński powinien przestać pełnić funkcję wicepremiera.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

"Tak" odpowiedziało 57,3 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 21,7 proc. badanych.

5,7 proc. ankietowanych przyznało, że nie wiedzieli, iż Kaczyński jest wicepremierem.

15,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej niż ogół respondentów zaprzestanie pełnienia tej funkcji przez prezesa PiS popierają osoby o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł (62%) oraz mieszkańcy największych miast (67%). Zmianie na stanowisku wicepremiera częściej sprzeciwiają się mężczyźni (co czwarty z nich), niż kobiety (co piąta) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski – prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7.09-8.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.