- Przeciwko policjantowi zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne za czyn, którego dopuścił się, pełniąc służbę w ostatnim dniu ubiegłego roku. Do czasu wypłat nagród rocznych postępowanie to się nie zakończy, dlatego przełożony policjanta zdecydował się wypłacić mu nagrodę w pełnej wysokości. Czy jeśli postępowanie potwierdzi, że policjant dopuścił się naruszenia dyscypliny służbowej, będzie musiał oddać nagrodę?

Nie.

Przepisy nie dają przełożonym prawa wystąpienia do policjanta z takim żądaniem. Nie znaczy to jednak, że taka sytuacja w ogóle nie odbije się na jego nagrodzie rocznej. Co do zasady stwierdzenie w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym, iż policjant dopuścił się naruszenia dyscypliny służbowej, obliguje organ do obniżenia mu nagrody co najmniej o 20 proc. i maksymalnie o 50 proc. Jeśli natomiast zostanie mu wymierzona jedna z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 134 pkt 3–6 ustawy o Policji (czyli: kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia lub wydalenie ze służby), nagroda roczna nie powinna mu zostać wypłacona.

Jednak przełożony, mimo że wie o toczącym się wobec policjanta postępowaniu dyscyplinarnym, nie może odmówić mu wypłaty nagrody. Zgodnie bowiem z art. 110 ust. 8a ustawy o Policji okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w sprawach osobowych policjantów.

W sytuacji opisanej w pytaniu powinno to być zatem prawomocne orzeczenie dyscyplinarne. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 30 października 2013 r. (II SA/Sz 721/13), zgodnie z którym organ odmawia przyznania policjantowi nagrody rocznej w przypadku naruszenia dyscypliny służbowej przez tego policjanta, a naruszenie to zostanie stwierdzone w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym.

Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w którym policjant popełnił czyn, za który został ukarany, a jeżeli nagroda została już wypłacona – za rok, w którym postępowanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Tak wynika z art. 110 ust. 8 ustawy o Policji.

Oznacza to, że jeśli nie jest możliwe uwzględnienie orzeczenia dyscyplinarnego przy ustalaniu prawa do nagrody (jej wysokości) za rok, w którym policjant popełnił czyn stanowiący naruszenie dyscypliny służbowej, przełożony powinien uwzględnić takie orzeczenie przy ustalaniu prawa (wysokości) do kolejnej nagrody, czyli nagrody za rok, w którym postępowanie zostało prawomocnie zakończone.

podstawa prawna: art. 110 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 355 ze zm.)