Tryb postępowania w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym również obowiązki zamawiającego związane z publikacją ogłoszeń w tych sprawach, określają przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9E7F9BEE08D96FFFDD5C1C30AEBD002D?id=247401]Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)[/link].

Jak wynika z treści jej art. 11 ust. 1 pkt 2, ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, który jest udostępniany na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Generalnie można wskazać, że publikacja w biuletynie takich informacji jest obligatoryjna, jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość 14 tysięcy euro. Natomiast w sytuacjach, w których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, udzielający go ma obowiązek przekazać treść ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w celu jej zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku pozostałych zamówień – a więc o wartości niższej niż równowartość 14 tysięcy euro – ogłoszenia publikuje się również, ale wystarczy zamieszczenie ich na stronie internetowej zamawiającego oraz w jego siedzibie, np. w starostwie powiatowym.

[srodtytul]Wszczęcie procedury[/srodtytul]

Zgodnie z art. 40 pzp z[b]amawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej[/b]. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekracza, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Takie same zasady publikacji ogłoszeń obowiązują w przypadku zastosowania przetargu ograniczonego (por. art. 48 ust. 1 pzp), a także negocjacji z ogłoszeniem (por. art. 56 ust. 1 pzp) czy dialogu konkurencyjnego (por. art. 60c ust. 1 pzp). Występujące odrębności dotyczą w zasadzie jedynie obligatoryjnej treści takiego ogłoszenia.

[srodtytul]Przed zawarciem umowy[/srodtytul]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Odmienności występują dopiero, gdy zamawiający zdecyduje się na zastosowanie kolejnych wymienionych w ustawie trybów (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki). Ustawodawca do ich wszczęcia nie wymaga publikacji ogłoszeń czy to w Biuletynie Zamówień Publicznych, czy to w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obowiązek taki powstaje dopiero z chwilą wybrania najkorzystniejszej oferty.

Jak wynika bowiem z treści art. 62 ust. 2a pzp, zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (w trybie negocjacji bez ogłoszenia), może zamieścić odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 66 ust. 2 pzp).

W przypadku zastosowania trybu zapytania o cenę obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych czy też w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie występuje w ogóle. Jak bowiem wynika z treści art. 70 pzp, [b]w trybie zapytania o cenę można udzielić zamówienia tylko i wyłącznie na dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych[/b], pod warunkiem że wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

[srodtytul]Jak publikować[/srodtytul]

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza sam zamawiający, wypełniając specjalny elektroniczny formularz. Konsekwencją tego jest po pierwsze to, że z chwilą zakończenia wypełniania formularza następuje publikacja ogłoszenia w biuletynie i rozpoczynają swój bieg terminy ustawowe liczone od dnia publikacji ogłoszenia. Po drugie za treść ogłoszenia oraz za wszelkie ewentualne błędy w nim zamieszczone odpowiada zamawiający.

W przeciwieństwie do Biuletynu Zamówień Publicznych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ma zarówno formę elektroniczną, jak i publikacji drukowanej, a ogłoszenia w nim publikowane przekazywane są przez zamawiających pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

[ramka][b]Wysokie progi unijne[/b]

Ogłoszenie o zamówieniu należy w określonych przypadkach przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ma to miejsce w sytuacji, gdy wartość zamówienia dla dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 125 tys. euro, a dla robót budowlanych 4,845 tys. euro.

Progi te zostały określone w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6C8C3D8F1C9D3D820BF7B054006CF511?id=336362]rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (DzU nr 224, poz. 1795)[/link]. [/ramka]

W razie stwierdzenia w treści ogłoszenia oczywistej omyłki zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie ją sprostować, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej może nastąpić wyłącznie drogą elektroniczną.

Treść opublikowanych ogłoszeń można również zmienić. Pociąga to jednak za sobą konieczność przedłużenia terminu do składania ofert o czas potrzebny do wprowadzenia niezbędnych korekt przez wykonawców.