Zgodnie z komunikatem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziemu Krystianowi Markiewiczowi przedstawiono 55 zarzutów przewinień dyscyplinarnych.

Miały one polegać na tym, że 29 maja 2019 r. jako Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia", w upublicznionych pismach, skierowanych personalnie do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych, przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionując niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądownictwa – oraz podważając konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej SN, podżegał każdego z nich do popełnienia deliktu dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej SN, a w dalszej kolejności do zawieszania postępowań dyscyplinarnych „do czasu wyjaśnienia przez TSUE statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej", przez co m. in. naruszył zasadę apolityczności sędziów.

W komunikacie poinformowano, że Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik rozważy złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zawieszenie sędziego Markiewicza w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.

To kolejne w ostatnim czasie zarzuty dyscyplinarne dla szefa "Iustitii". W listopadzie Markiewicz znalazł się wśród pięciu sędziów ściganych za odmowę stawienia się przed rzecznikiem dyscyplinarnym.