Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że uchwalona przez Sejm ustawa nie usuwa dotychczasowych uchybień i obowiązujących wątpliwych konstytucyjnie rozwiązań legislacyjnych.

Jednocześnie Prezydium NRA postuluje poprawki do nowelizacji, na wypadek nieodrzucenia ustawy w całości przez Senat.

Pierwsza z poprawek zakłada, że do właściwości Izby Karnej Sądu Najwyższego należeć będą także sprawy dyscyplinarne:

- sędziów Sądu Najwyższego;

- sędziów sądów wojskowych rozpatrywane w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych;

- sędziów sądów powszechnych w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

- adwokatów, rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze.

W myśl drugiej poprawki, w sprawie dyscyplinarnej będą orzekać sędziowie Izby Karnej wylosowani do składu orzekającego przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej spośród sędziów Izby Karnej, którzy zastali powołani do pełnienia obowiązków na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, na podstawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium zaapelował także do Senatu o podjęcie prac nad zmianą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w taki sposób, aby 15 sędziów – członków tej rady, było wybieranych bez udziału władzy ustawodawczej. 15 sędziów – członków tej Rady – wybierać powinni przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych: przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Komorniczej oraz przedstawiciele sędziów i prokuratorów, na zasadach określonych w ustawie.

Czytaj więcej

Co dalej z ustawą, która ma odblokować pieniądze z KPO? Grodzki podał termin

W piątek 13 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, wdrażającej ustalenia rządu z Komisją Europejską, które mają odblokować wypłatę funduszy z KPO.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 203 posłów, przeciw było 52 a wstrzymało się 189 posłów. Przyjęto jedynie rządową poprawkę, która przedłuża vacatio legis tej ustawy z 14 do 21 dni - to efekt stanowiska prezesa NSA Jacka Chlebnego, który wskazał, że przeniesienie do NSA dyscyplinarek i testów sędziowskich z SN wymaga dłuższego czasu. Prezes wcześniej prosił o trzy miesiące, gdyż nowe obowiązki wymagać będą poważnych zmian organizacyjnych w tym sądzie.

Czytaj więcej

Sejm przyjął nowelizację ustawy o SN. Ma odblokować środki z KPO. Co dalej?

Co zawiera projekt ustawy

W połowie grudnia do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który ma pozwolić na odblokowanie środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.

Kluczowa zmiana polega na tym, że sprawy dyscyplinarne sędziów SN i sądów powszechnych przypisane zostaną Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Przejmie on też sprawy immunitetowe sędziów i asesorów oraz zezwolenia na ich tymczasowe aresztowanie.

Nowela doprecyzowuje też zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zawarte w obecnej „prezydenckiej” wersji ustawy o SN. Według niej nie może stanowić przewinienia dyscyplinarnego treść wydanego przez sędziego orzeczenia. Podobnie nie może stanowić wykroczenia dyscyplinarnego badanie przez sędziego wymogów niezależności bezstronności innego sędziego niezależnie od tego, w jakiej procedurze prawnej dokonywano tej weryfikacji.