Na stronie internetowej ministerstwa opublikowano również informacje dotyczące wymagań i dokumentów, jakie sędziowie muszą złożyć w procesie rekrutacji.

Sędziowie, którzy zamierzają kandydować do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych, nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego. Nie mogą też być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi ani członkami komisji wyborczej – w rozumieniu ustawy – Kodeks wyborczy. Sędziowie muszą mieć zgodę uprawnionego podmiotu dotyczącą ubiegania się o dodatkowe zatrudnienie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- podpisany, opatrzony datą i wypełniony kwestionariusz aplikacyjny (w wersji elektronicznej skan lub czytelne zdjęcie),

- podpisane oświadczenia, opatrzone datą (w wersji elektronicznej skan lub czytelne zdjęcie) - oświadczenia muszą być zawarte w jednym formularzu, według wzoru;

- kopię aktu powołania na stanowisko sędziowskie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Aplikacje w wersji papierowej powinny zawierać oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz kopię aktu powołania na stanowisko sędziowskie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Zgłoszenia muszą być czytelne, kompletne i przesłane w odpowiednim terminie - do 26 lutego br. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: komisarzwyborczy@mswia.gov.pl lub na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie np. „rekrutacja – komisarz wyborczy".

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną o tym powiadomione e-mailem.

Wcześniej, bo do 21 lutego kandydaci na komisarzy powinni zgłosić chęć wzięcia udziału  w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. To szkolenie  dla wszystkich kandydatów na komisarzy wyborczych. Odbędzie się w Warszawie  24 lutego oraz 25 lutego 2018 r. Warunkiem udziału jest szybka rejestracja. Zgłoszenie kandydat powinien wysłać  na  adres: rejestracja@nist.gov.pl. Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości  prawa wyborczego, który odbędzie się w Warszawie na początku marca. Sędziowie, którzy są lub byli komisarzami wyborczymi lub pełnili inne funkcje związane ze stosowaniem prawa wyborczego nie muszą przystępować do egzaminu.

MSWiA przypomina podstawowe zadania komisarzy wyborczych:

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

- zapewnianie, we współdziałaniu z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędnikami wyborczymi, organizacji wyborów do rad na obszarze województwa;

- powoływanie terytorialnych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego po wykonaniu ich ustawowych zadań;

- powoływanie obwodowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;

- tworzenie i zmiana obwodów głosowania, w szczególności ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – od dnia 1 stycznia 2019 r.;

- zarządzanie wydrukowania kart do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnienie ich przekazania właściwym komisjom wyborczym;

- dokonywanie podziału odpowiednio gminy, powiatu, województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego – od dnia 1 stycznia 2019 r.;

- rozpatrywanie skarg na działalność terytorialnych komisji wyborczych;

- kontrolowanie, w zakresie ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą, prawidłowości sporządzania spisów wyborców;

- podawanie do publicznej wiadomości informacji o składach terytorialnych komisji wyborczych powołanych na obszarze województwa;

- udzielanie, w miarę potrzeby, terytorialnym i obwodowym komisjom wyborczym oraz urzędnikom wyborczym wyjaśnień;

- ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów przeprowadzonych na obszarze województwa i ogłaszanie ich w trybie określonym w kodeksie;

- przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej;

- zwierzchnictwo nad urzędnikami wyborczymi; - wydawanie postanowień w zakresie swoich ustawowych uprawnień (np. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego albo wójta).