Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożył Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro po wyroku ETCP z 7 maja 2021 r. w postępowaniu wszczętym przeciwko Polsce na skutek skargi Xero Flor. Spółka domagała się wówczas odszkodowania za szkody wyrządzone w jej uprawach przez dziką zwierzynę.

Czytaj więcej

TK na wniosek Ziobry zbada zgodność Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP

W wyroku w sprawie Xero Flor, Europejski Trybunał podważył legalność funkcjonowania i orzekania Trybunału Konstytucyjnego ze względu na nieprawidłowe obsadzenie stanowisk. Orzeczono, że Polska naruszyła prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

Według Ministra Sprawiedliwości, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podważa legalność powołanych do Trybunału Konstytucyjnego sędziów. Takie działanie jest zbyt szeroką ingerencją w polską suwerenność i w sposób nieuprawniony powiększa kompetencje strasburskiego Trybunału.

W lipcu 2021 r. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy Trybunału Konstytucyjnego oraz umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważa, że wniosek Prokuratora Generalnego jest niedopuszczalny, co oznacza, że postępowanie przed TK powinno zostać umorzone. Kompetencje TK obejmują bowiem wyłącznie kontrolę konstytucyjności norm prawnych, a nie np. wyroków sądowych. Tymczasem wniosek Prokuratora Generalnego, choć formalnie dotyczy art. 6 ust. 1 EKPC, zmierza tak naprawdę do zakwestionowania konkretnego orzeczenia – wyroku ETPC w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce.

Co więcej, zdaniem HFPC Prokurator Generalny nie przedstawił również żadnych przekonujących argumentów mających świadczyć o niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu. Sam fakt, że TK nie jest sądem w rozumieniu polskiej Konstytucji, nie oznacza jeszcze, że uznanie go za sąd w rozumieniu art. 6 EKPC jest niezgodne z Konstytucją.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Wojciech Sych - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Bartłomiej Sochański, sędzia TK Michał Warciński.

Sygn. akt K 6/21

Czytaj więcej

Ziobro po raz drugi skarży Konwencję Praw Człowieka do TK

Przypomnijmy, iż 9 listopada do Trybunału Konstytucyjnego trafił drugi wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący Konwencji o ochronie praw człowieka. Tym razem chodzi o "prawo do rzetelnego procesu".

Wniosek wpłynął do TK dzień po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono m.in., że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, bo system powoływania sędziów jest niewłaściwy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem polski TK ma zbadać upoważnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do "wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej".