W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 173 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym odrzuca skargę o wznowienie postępowania przed nim, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także: Niekonstytucyjny przepis podstawą do wznowienia procesu

Pełnomocnik spółki dowodził w TK, że w sprawie, w której NSA orzeka w pierwszej instancji, co do wznowienia postępowania, po odmowie strona jest w gorszej sytuacji, niż gdyby sądem orzekającym był sąd wojewódzki. Wtedy prawo do skargi na odrzucenie skargi o wznowienie nie budzi wątpliwości.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że szczególna pozycja NSA w systemie sądów administracyjnych jako zarazem sądu drugiej instancji i Sądu Najwyższego hierarchicznie jest nieporównywalna z wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Zróżnicowane traktowanie podmiotów wnoszących środki odwoławcze od postanowień o odmowie wznowienia postępowania wydanych przez sądy różnych instancji może być uznane za zgodne z zasadą równego traktowania, ponieważ nie jest arbitralne, zachowuje zasadę proporcjonalności i służy stabilności prawomocnych orzeczeń.

Sygnatura akt: SK 26/17