Uzasadnieniem merytorycznym uchwały podjętej 2 grudnia br. przez Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" jest treść opinii o charakterze prawnym doc. dr Ryszarda Piotrowskiego w sprawie zarządzeń nadzorczych i ich znaczeniu dla kształtowania obowiązków sędziów.

Chodzi o zgodność z konstytucją następujących aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów:

- art. 79 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.) z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 37i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69) z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192) z art. 2 Konstytucji RP.

W ocenie doc. Piotrowskiego, zarządzenia nadzorcze oraz polecenia w zakresie czynności administracyjnych i sprawności postępowania wiążą sędziów jedynie w takim zakresie, w jakim nie wkraczają w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.

Jego zdaniem, przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ustanawiają nadzór administracyjny nad działalnością sądów, a nie sędziów i jednocześnie wykluczają możliwość ingerencji nadzorczej „w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli". Przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych nie zawierają podstaw prawnych do sprawowania tego rodzaju nadzoru nad sędziami.

- Sędzia ma konstytucyjny obowiązek obrony niezawisłości. Wykonanie zarządzenia nadzorczego lub polecenia wkraczającego w dziedzinę niezawisłości sędziowskiej, a także nie opartego na właściwych podstawach prawnych, jest naruszeniem tego obowiązku. Do sędziego należy ocena, czy zarządzenie nadzorcze lub polecenie nie narusza jego niezawisłości w sprawowaniu urzędu - to główne tezy opinii.

Zarząd Iustitii w pełni podzielił stanowisko doc. Ryszarda Piotrowskiego przygotowane na zlecenie warszawskiego oddziału stowarzyszenia „Iustitia".

Zobacz: pełna treść opinii ws. zarządzeń nadzorczych i ich znaczeniu dla kształtowania obowiązków sędziów opublikowana na stronie www.iustitia.pl.