Szwajcaria, Irlandia i Szwecja to kraje, które tworzą europejską czołówkę państw z największym udziałem miejsc pracy w zawodach opartych na wiedzy i wykwalifikowanych pracownikach umysłowych. Tak wynika z najnowszego Indeksu „Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2022”, opracowanego przez think tank The European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR).

Jego wskaźnik mierzy i porównuje odsetek osób w wieku produkcyjnym, wykonujących specjalistyczną pracę umysłową (brain business jobs) w tzw. sektorze wiedzy, który obejmuje branżę technologiczną, zaawansowane przetwórstwo przemysłowe oraz usługi biznesowe o wysokiej wartości dodanej w 31 krajach i 284 regionach kontynentu.

– Te trzy części gospodarki to sektory o dużej wartości dodanej. Z naszych ustaleń wynika, że region, w którym odsetek zatrudnionych w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu zaawansowania wiedzy przekracza o co najmniej 10 punktów procentowych średnią europejską, ma średnio o 2,2 procent niższe bezrobocie – zaznacza dr Nima Sanandaji, dyrektor ECEPR. Jak wynika z raportu think tanku, w czołówce państw z największym udziałem miejsc pracy w zawodach opartych na wiedzy ten odsetek sięga 10,1 proc., czyli sporo powyżej europejskiej średniej (6,4 proc. na koniec 2021 r.).

Poniżej średniej jest udział tych specjalistów w Polsce – wynosi zaledwie 4,3 proc., co oznacza, że jesteśmy na poziomie Włoch, wyprzedzając Rumunię i Grecję. Natomiast Polska jest w pierwszej piątce krajów, które zanotowały w ostatnich latach największy wzrost odsetka wysoko wykwalifikowanych pracowników umysłowych – o 39 proc. Wielu z nich wchłonął sektor usług biznesowych: według danych branżowej organizacji ABSL w ub.r. odsetek procesów opartych na wiedzy po raz pierwszy przekroczył w Polsce 50 proc.

W Europie liderem tempa wzrostu jest Cypr, gdzie udział pracowników sektora opartego na wiedzy wzrósł w latach 2014–2021 aż o 55 proc. – do 5,9 proc. Druga jest Łotwa (48 proc.), a kolejne miejsca zajmują Litwa i Węgry (gdzie po wzroście o 41 proc. ten udział sięga 7,5 proc.). Eksperci ECEPR zwracają uwagę, że największy przyrost zatrudnienia w sektorze wiedzy miał miejsce w Europie Wschodniej i Południowej, która nadrabia dystans dzielący ją od najbardziej rozwiniętych państw. W latach 2014–2021 średni udział pracowników tego sektora wzrósł w Europie Południowej z 4,3 do 5,3 procent, a w naszym regionie z 4,4 do 5,9 proc.

Z kolei na zachodzie Europy zmiana wyniosła 1 pkt proc. (do 8,4 proc.). Jak podkreśla Klas Tikkanen, dyrektor operacyjny w Nordic Capital Advisors, wiedza jest dzisiaj podstawą w przyciąganiu inwestycji i tworzeniu wartości w długoterminowy zrównoważony sposób. Co więcej, miejsca pracy wymagające wiedzy są bardziej odporne na kryzysy, a regiony z ich dużym udziałem mają znacznie niższe bezrobocie.