– Nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. Obecne przepisy na to jednak nie pozwalają – pisze Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w polskim prawie brak jest przepisów regulujących kontakty dziecka z rodzicem w obecności kuratora na poziomie ustawy, kompetencje kuratorów określa rozporządzenie.

Kurator rodzinny, któremu zlecono obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy, stawia się w określonym terminie i miejscu i jest obecny przez cały czas trwania kontaktu. Z każdej obecności składa sądowi pisemną notatkę.

- Zadania kuratora ograniczają się tylko do roli biernego obserwatora w zakresie, czy kontakt dziecka z rodzicem rozpoczął się i zakończył w czasie określonym orzeczeniem sądu oraz, czy odbył się w miejscu wskazanym przez sąd. Do takiego też zakresu tematycznego sprowadza się treść notatki sporządzonej przez kuratora – analizuje Marek Michalak.

Obecne przepisy nie określają, czy kurator powinien mieć wpływ na przebieg kontaktów, czy może, a kiedy powinien, przerwać kontakt dziecka z rodzicem, jak ma się zachować wobec kategorycznej odmowy kontaktu z rodzicem, manifestowanej przez dziecko. Z przepisów wprost nie wynika w jakiej sytuacji kurator może uznać, że ze względu na dobro dziecka zachodzi potrzeba przerwania kontaktu. Zdaniem Rzecznika, kurator ma więc ograniczone możliwości ochrony dobra i interesu dziecka, a także jego prawa do wychowywania przez oboje rodziców.

- Dobro dziecka powinno być chronione w każdej sytuacji. Kuratorzy powinni pełnić rolę pomocową przy odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko, są do tego dobrze przygotowani. Tymczasem brak odpowiednich regulacji rodzi w praktyce wiele nieporozumień, nierzadko wręcz utrudnia wykonanie orzeczeń i jest źródłem szerokich oczekiwań ze strony rodziców wobec kuratora – uważa Rzecznik.

Marek Michalak zwrócił się z prośbą do Ministra Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości