W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy brak jest precyzyjnej definicji pojęcia tzw. opieki naprzemiennej, jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców – napisał Mikołaj Pawlak do ministra Zbigniewa Ziobry.

Rzecznik proponuje zmianę Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, i przyjęcie rozwiązań zaproponowanych już w poprzedniej kadencji parlamentu. Zgodnie z nim, w przypadku braku porozumienia między rozstającymi się rodzicami sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka – jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Mikołaj Pawlak zwrócił też uwagę, że zdecydowanie niewystarczające są obecne regulacje w zakresie zapewnienia wykonania sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem, co może prowadzić do uchylania się od wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych. Zdaniem RPD należy wprowadzić przepisy przewidujące możliwości pociągnięcia do skutecznej odpowiedzialności osoby, które uporczywie uchylają się od wykonania orzeczenia sądu lub ugody w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro zapowiada reformę prawa rodzinnego. Chodzi m.in. o alimenty