Osobom, których rodzice w przeszłości rażąco nie wywiązywali się z obowiązków rodzinnych, w tym alimentacyjnych, a teraz trafili do domu pomocy społecznej, ma być łatwiej zwolnić się z płacenia za ich pobyt w placówce – zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Ma to pomagać dorosłym dzieciom, których rodzice dawno temu zerwali z nimi więzi rodzinne.

Z opłat będzie zwolniona także osoba, która przedłoży prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego lub rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu.

Czyta także: Alimenty: od kiedy i do kiedy należy płacić

Kwestia zwolnienia z opłat jest obecnie uregulowana w art. 64 i 64a ustawy. Pierwszy z nich dotyczy przypadków, w których gmina może (po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego), zwolnić członka rodziny w całości lub części z płacenia za pobyt w DPS. Teraz lista ta liczy sześć pozycji, a wśród jest długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bycie w ciąży lub samotne wychowywanie dziecka. Z kolei zgodnie z art. 64a ustawy osoba jest zwalniana z partycypowania w kosztach pobytu rodzica w placówce, jeśli przedstawi prawomocne orzeczenie o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę zainteresowanego.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne