Prokurator, a nie sąd oceni, czy pokrzywdzony faktycznie jest pokrzywdzony

Od października prokurator, a nie - jak dotychczas - sąd, zdecyduje o losie subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego.

Publikacja: 29.09.2023 15:00

Prokurator, a nie sąd oceni, czy pokrzywdzony faktycznie jest pokrzywdzony

Foto: Fotorzepa / Kuba Kamiński

Pokrzywdzony może wnieść subsydiarny akt oskarżenia w momencie, gdy prokurator nie widzi podstaw do prowadzenia sprawy z urzędu. Musi on zostać sporządzony w wymaganej przez przepisy prawa formie.

Co to jest subsydiarny akt oskarżenia?

Subsydiarny akt oskarżenia powinien zawierać:

- imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie,

- dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody,

- wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada,

- wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania,

- informację o złożeniu przez pokrzywdzonego wniosku.

Zryczałtowana opłata za wniesienie prywatnego aktu oskarżenia lub subsydiarnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł.

Uwaga!

Subsydiarny akt oskarżenia musi sporządzić i podpisać profesjonalny pełnomocnik: adwokat lub radca prawny.

Czytaj więcej

Piotr Zemła: Nikt nie wie lepiej niż prokurator

Zdecyduje prokurator

Po zmianie przepisów to w rękach prokuratorów, a nie sądów, powstanie prawo do oceny, czy pokrzywdzony faktycznie został pokrzywdzony.

Największe wątpliwości dotyczą nowego brzmienia art. 330 kodeksu postępowania karnego, do którego dodano § 4 o treści:

§ 4. Jeżeli akt oskarżenia, którego odpis został przesłany prokuratorowi na podstawie § 3, nie został wniesiony przez pokrzywdzonego, prokurator odmawia przesłania akt postępowania przygotowawczego, zawiadamiając o tym prezesa sądu. Podmiotowi, który wniósł akt oskarżenia, przysługuje zażalenie na zarządzenie prokuratora o odmowie przesłania akt postępowania przygotowawczego; właściwy do rozpoznania zażalenia jest prokurator nadrzędny.

W czym rzecz? Jeżeli akt oskarżenia, którego odpis został przesłany prokuratorowi, nie został wniesiony przez pokrzywdzonego, prokurator odmawia przesłania akt postępowania przygotowawczego, zawiadamiając o tym prezesa sądu. Tak więc decyzja o tym, czy akt oskarżenia pochodzi od pokrzywdzonego, zapadnie poza sądem i poza kontrolą sądową. Prokurator stwierdzi, że dana osoba nie jest pokrzywdzonym i odmówi przesłania akt sądowi. Bez akt postępowania przygotowawczego najczęściej nie da się prowadzić postępowania sądowego.

Możliwe zażalenie

Podmiotowi, który wniósł akt oskarżenia, przysługuje zażalenie na zarządzenie prokuratora o odmowie przesłania akt postępowania przygotowawczego. Właściwy do rozpoznania zażalenia jest prokurator nadrzędny. Co więcej, prokurator będzie mógł wstąpić do sprawy jako uczestnik postępowania, jeśli uzna, że wymaga tego praworządność albo interes społeczny.

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie karnym: więcej praw dla prokuratury, mniej kompetencji sądów

Obawa blokowania spraw

Prawnicy są zgodni, że realne jest zagrożenie obstrukcji postępowania poprzez odmowę przekazania akt. Gospodarzem postępowania wywołanego subsydiarnym aktem oskarżenia jest wyłącznie sąd i tylko sąd powinien decydować, czy akt oskarżenia jest uzasadniony, ale też o tym, czy złożony został przez osobę uprawnioną, czyli pokrzywdzonego. Jeżeli tak, będzie się nim zajmował, jeżeli nie – umorzy postępowanie.

Ewentualne zażalenie na to zarządzenie przysługuje do prokuratora nadrzędnego, czyli poza sądem. A to oznacza, że prokurator może, wbrew stanowisku sądu, schować akta i do sądu one nie trafią.

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Prokurator i sąd mają różne zdanie na temat statusu pokrzywdzonego. Prokurator uważa, że osoba wskazana w akcie oskarżenia jako pokrzywdzony pokrzywdzonym nie jest, a sąd w tej samej sprawie jest innego zdania. Co wtedy? Sąd jest bezradny, ubezwłasnowolniony przez prokuratora, który nie przekazuje mu akt.

Wątpliwości RPO…

Głos w tej sprawie zabrał także Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. W opinii dla Senatu napisał:

„Zgodnie z uchwalonym stanem prawnym, to prokurator będzie władny do oceny, czy osoba wnosząca subsydiarny akt oskarżenia jest pokrzywdzonym i czy może skorzystać z omawianego uprawnienia przysługującego pokrzywdzonemu. Podkreślić należy, iż następować to będzie w sytuacji, kiedy prokurator już dwukrotnie odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego. W sposób naturalny zatem prokurator skłonny będzie stwierdzić, że wnoszący akt oskarżenia pokrzywdzonym nie jest, bowiem otwierałoby to drogę do zakwestionowania jego decyzji procesowej. Wniesienie zażalenia do prokuratora nadrzędnego jako drogę odwoławczą należy uznać za niegwarantującą skuteczności tego środka zaskarżenia, skoro prokurator nadrzędny akceptował także decyzję prokuratora mu podległego o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania”.

RPO dodał, że o ile projektowany art. 330 § 4 k.p.k. sam w sobie nie stanowi formalnej bariery dla wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, to może stanowić barierę faktyczną dla sądu do jego rozpoznania, bowiem dla ustalenia pewnych okoliczności faktycznych konieczne będzie zapoznanie się przez sąd z materiałami zebranymi przez prokuraturę. Na koniec wnosił o wykreślenie nowego § 4.

Tak się jednak nie stało. Choć Senat odrzucił ustawę uchwaloną przez Sejm, to następnie Sejm odrzucił uchwałę Senatu.

…i Fundacji Helsińskiej

W podobnym tonie wypowiada się Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jej prawnicy uważają, że do tej pory subsydiarny akt oskarżenia pozwalał pokrzywdzonemu na ściganie karne sprawcy przestępstwa na jego szkodę bez udziału prokuratury. Był więc istotnym elementem realizacji przez pokrzywdzonego jego konstytucyjnego prawa do sądu. Pozwalał na obchodzenie sytuacji, w których organy ścigania pozostawały bierne albo w odmienny sposób od niego oceniały zgromadzony materiał dowodowy. Miał przy tym istotne znaczenie dla dochodzenia przez pokrzywdzonego sprawiedliwości. Doprowadzenie do ukarania sprawcy przestępstwa w ten sposób mogło także znacznie ułatwić pokrzywdzonemu dochodzenie od niego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Tymczasem zmiany zakładają przyznanie prokuraturze możliwości utrudniania, a nawet blokowania możliwości inicjowania postępowań karnych bez udziału prokuratury. Ta ostatnia zyskuje kompetencje do odmowy przekazania sądowi akt postępowania przygotowawczego w wypadkach, w których uzna, że subsydiarny akt oskarżenia wniósł podmiot inny niż pokrzywdzony.

– W naszej opinii zwracamy uwagę, że jest to niezgodna z konstytucją próba ingerencji w materię zastrzeżoną wyłącznie dla sądów. To prezes sądu i sąd rozpoznający sprawę badają, czy została ona właściwie zainicjowana – piszą prawnicy.

Fundacja podkreśla również, że dojście do etapu subsydiarnego aktu oskarżenia wymaga od pokrzywdzonego dwukrotnego wniesienia zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia albo umorzeniu postępowania. W ich ramach sądy oraz prokuratorzy badają, czy zażalenie wniósł podmiot do tego uprawniony, a więc najczęściej to, czy legitymuje się on statusem pokrzywdzonego.

Zwraca także uwagę na to, że pokrzywdzony, który nie zgodzi się z decyzją prokuratury blokującą przekazanie akt postępowania przygotowawczego, będzie miał iluzoryczne prawo zainicjowania jej kontroli. Zażalenie wniesione na to postanowienie będzie bowiem rozpoznawał prokurator nadrzędny nad prokuratorem odmawiającym przekazania akt. 

Procedura krok po kroku
dr Dorota Czerwińska adwokat, wspólnik w Czerwińska, Lipiński, Kancelarii Adwokackiej s.c., asystent w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Jak nabyć prawo wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia i skutecznie go wnieść po 30 września 2023 r.?
Krok 1. Prokurator wydaje (lub zatwierdza) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzeniu.
Krok 2. Pokrzywdzony w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia prokuratora wnosi zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora.
Krok 3. Sąd – uwzględniając zażalenie pokrzywdzonego – uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do dalszego prowadzenia prokuratorowi.
Uwaga!
Jeśli sąd nie podzieli argumentów zażalenia i utrzyma zaskarżone postanowienie w mocy, pokrzywdzonemu nie przysługuje już środek zaskarżenia ani prawo wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Krok 4. Prokurator – po przekazaniu mu sprawy i ewentualnym podjęciu dalszych czynności – wydaje (lub zatwierdza) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzeniu.
Uwaga!
Od 1 października 2023 r. usunięty zostanie wymóg, by była to dwukrotnie dokładnie taka sama decyzja (tj. dwukrotnie postanowienie o odmowie wszczęcia lub dwukrotnie postanowienie o umorzeniu); może to być zatem za pierwszym razem postanowienie o odmowie wszczęcia, a za drugim – postanowienie o umorzeniu.
Krok 5. Pokrzywdzony w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia prokuratora wnosi zażalenie do prokuratora nadrzędnego za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.
Krok 6. Prokurator nadrzędny – nie uwzględniając zażalenia pokrzywdzonego – utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, o czym pokrzywdzony zostaje zawiadomiony.
Uwaga!
Jeśli prokurator nadrzędny uchyli zaskarżone postanowienie i sprawa trafi do dalszego prowadzenia, pokrzywdzony nie nabywa prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, a w razie kolejnego postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowanie musi je ponownie zaskarżyć do prokuratora nadrzędnego.
Krok 7. Pokrzywdzony w terminie jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia o niekorzystnej decyzji prokuratora nadrzędnego wnosi subsydiarny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Akt oskarżenia musi być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.
Uwaga!
Termin miesięczny biegnie od doręczenia zawiadomienia samemu pokrzywdzonemu, choćby miał on pełnomocnika, któremu zawiadomienie doręczono później. Upływ terminu powoduje definitywną utratę uprawnienia do wniesienia aktu oskarżenia niezależnie od przyczyny, a termin nie może być wydłużony ani przywrócony.

Czytaj więcej

Rewolucja w prawie karnym. Przewodnik po zamianach od 1 października

Pokrzywdzony może wnieść subsydiarny akt oskarżenia w momencie, gdy prokurator nie widzi podstaw do prowadzenia sprawy z urzędu. Musi on zostać sporządzony w wymaganej przez przepisy prawa formie.

Co to jest subsydiarny akt oskarżenia?

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości