Na stronach rządowych ukazała się informacja o  założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, za którą odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury.  Gotowy projekt Rada Ministrów miałaby przyjąć za rok.

Jak informuje rząd, projekt  został przygotowany w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli z września 2015 r. Izba negatywnie oceniła procesu nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy - chociaż uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest wciąż znacznie trudniejsze niż w pozostałych krajach UE, rygoryzm egzaminów nie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Szkolenie i zdanie egzaminu nie przyuczają do bezpiecznej i sprawnej jazdy, niedoświadczeni kierowcy nie umieją sobie radzić w trudnych sytuacjach, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, stanowiąc zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników ruchu drogowego.  Młodzi wiekiem (do 24 lat) i stażem (do 2 lat)  kierowcy są w Polsce sprawcami co piątego wypadku drogowego, a główne przyczyny to: nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania wobec pieszego.

Po tym raporcie organizacje społeczne zrzeszające instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i samych kierowców wystąpiły do Ministra Infrastruktury z postulatami zmian w zasadach prowadzenia ośrodków szkolenia, przeprowadzania i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy, a także w zasadach organizacji egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. W ich ocenie, niska zdawalność części praktycznej egzaminu na prawo jazdy to nie tylko efekt słabej jakości wyszkolenia kandydatów na kierowców, ale także organizacji egzaminów.

Czytaj więcej

NIK o egzaminach na kierowców

Resort infrastruktury, przygotował zmiany w systemie  szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, które mają przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Projekt wprowadza możliwość  szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub ubiegającymi się o przywrócenie cofniętych lub zatrzymanych praw jazdy,  a także szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osoba towarzyszącą (opiekunem prawnym osoby szkolonej).  Zmiany będą dotyczyć nawet najmłodszych.  Nowe przepisy wprowadzą bowiem nowy obowiązkowy przedmiot w IV klasie szkoły podstawowej: wychowanie komunikacyjne.

Rząd chce zrezygnować z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania. Przepisy będą jednak stawiały wyższe wymagania wszystkim kandydatom na instruktora, wykładowcę oraz egzaminatora. Instruktorzy techniki jazdy będą musieli odbywać obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego.  Z drugiej jednak strony zmniejszy się częstotliwość (z 1 roku na 2 lata) odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Wyższe wymagania będą musiały spełniać także osoby upoważnione przez starostę do przeprowadzania kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców.

Kolejna grupa zmian dotyczy zasad przeprowadzania egzaminów.  Ustawa wprowadzi ograniczenie, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej. Nie będą więc udostępniane na żądanie obywatela.

Czytaj więcej

Prawo jazdy: pytania dla egzaminatorów to informacja publiczna
Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Zgodnie z projektowanymi przepisami, egzaminowany kandydat na kierowcę wiedział, jakie  błędy popełnione podczas egzaminu na prawo jazdy, będą skutkowały natychmiastowym przerwaniem egzaminu. Zostaną one jednoznacznie wskazane w ustawie.

Zmieni się obowiązek odbycia kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla  młodych kierowców. Obecnie muszą go odbyć wszyscy młodzi kierowcy w okresie próbnym w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. Po zmianach szkolenie będzie obowiązkowe dla osób, które popełniły dwa wykroczenia drogowe w okresie próbnym.