Mężczyzna zwrócił się do starosty o zwrot nadpłaty, za wydanie karty pojazdu od swojego zarejestrowanego samochodu osobowego.

Starosta postanowieniem zwrócił mu wniosek, gdyż jego zdaniem organem właściwym do rozpatrzenia takiej sprawy jest sąd powszechny, w tym wypadku sąd rejonowy, wydział cywilny. Organ wskazał, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia czerwca 2012 roku w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu dopuszczalna jest droga sądowa (sygn, III CZP 24/12).

Kierowca pożalił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Podniósł, że w sprawie dopuszczalna jest również droga administracyjna, wobec tego organ był właściwy do rozpatrzenia wniosku. Jego zdaniem, potwierdza to liczne orzecznictwo sądów administracyjnych.

SKO utrzymało w mocy postanowienie pierwszej instancji. Wskazało, że podziela w całości pogląd wyrażony w uchwale SN i przytoczyło obszerne fragmenty jej uzasadnienia.

Sprawę musiał rozstrzygnąć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który 18 lutego 2015 roku uchylił oba postanowienia. WSA przyznał kierowcy rację, iż w sprawach z wniosku o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu właściwy jest odpowiedni organ administracyjny.

Sąd powołał się na wstępie na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I OPS 3/07, w której przesądzono, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Podkreślił jednak, że w prawie od tego czasu dokonały się zmiany, razem z wejściem ustawy o finansach publicznych, która zasadniczo rzutuje na sprawy dotyczące zwrotu opłat za karty pojazdu Zdaniem WSA, w niniejszej sprawie przepisy każą wniosek o zwrot opłaty uiszczonej za wydanie karty potraktować odpowiednio jako wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W stosunku do tego wniosku znajdzie bezpośrednie zastosowanie ustawa o finansach publicznych i ordynacja podatkowa. Oznacza to, że winien on zostać potraktowany jako wniosek o wszczęcie postępowania podatkowego o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, prowadzony przez odpowiedni organ administracji publicznej.

Sąd przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny przepis rozporządzenia dotyczącego opłat za karty pojazdu, który zawyżał wysokości opłaty, wykraczając tym samym poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie bowiem niezgodnie ze wskazanymi w ustawie wytycznymi w postaci nakazu uwzględnienia rzeczywistego znaczenia karty pojazdu dla rejestracji pojazdu oraz kosztów związanych z drukiem i dystrybucją karty ustalało opłatę, uwzględniając dodatkowo koszty innych zadań administracji publicznej, których ustawodawca nie przewiduje (III SA/Po 185/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ