Nowela, która ma zostać przyjęta jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r., dostosowuje polskie prawo do zmienionych zapisów legislacji europejskiej, wprowadzającej obowiązek przekazywania danych o mieszaninach wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie. Zmiany dotyczą także obowiązków informacyjnych odnoszących się do mieszanin, które stwarzają zagrożenie, a są zbierane przez prezesa biura ds. substancji chemicznych.

Projekt wprowadza nowe przepisy dotyczące sposobu oficjalnej komunikacji Inspektora do spraw Substancji Chemicznych (Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych) z organami państw trzecich, organizacjami międzynarodowymi, instytucjami Unii Europejskiej i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Inspektor jest zobowiązany do wymiany informacji z podmiotami i instytucjami zagranicznymi, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ma to usprawnić jego pracę w kontaktach z podmiotami zagranicznymi.

Przedsiębiorcom umożliwiono także składanie dokumentacji w języku angielskim, bo, jak czytamy w uzasadnieniu, konieczność posługiwania się językiem polskim w postępowaniach prowadzonych przez Inspektora do spraw Substancji wiązałaby się z dużymi kosztami dokonywania tłumaczeń dokumentów o charakterze specjalistycznym. Dopuszczono jednak w przepisach uprawnienie Inspektora do spraw Substancji Chemicznych (Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych) do żądania przedłożenia dokumentacji w języku polskim, gdy uzna to za uzasadnione.

Wprowadzono sankcję za naruszenie przepisu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), który dotyczy produkcji lub wprowadzania do obrotu substancji w jej postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub w wyrobie bez dokonania wymaganej tym przepisem rejestracji, oraz za naruszenie art. 22 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, niedopełnienie obowiązku wprowadzenia do dokumentów rejestracyjnych wymaganych nowych informacji i nieprzedłożenie ich Europejskiej Agencji Chemikaliów lub niedokonanie wymaganej aktualizacji dokumentów rejestracyjnych.