Takie zmiany przewiduje nowela rozesłana przez Rządowe Centrum Legislacji do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przewidują one zachowanie obowiązku wydawania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w formie papierowej tylko do końca 2011 r. Elektronicznie będą ogłaszane np. zarządzenia i obwieszczenia w dziennikach urzędowych ministrów i prezesów urzędów państwowych, a także przepisów prawa lokalnego wydawanego przez samorządy terytorialne. Łatwiej będzie ogłaszać teksty jednolite, tak by umożliwić jednoczesną publikację noweli i aktualizację treści zmienianego aktu.

Dzięki tym zmianom Polska dołączy do Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Portugalii i Węgier, najbardziej zaawansowanych w UE w procesie elektronizacji dostępu do prawa.