Ranking Wydziałów Prawa 2019: pełne wyniki i metodologia

Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 45 punktów. Najlepszy uzyskał 30,6, czyli 68 proc. możliwych punktów.

Aktualizacja: 17.06.2019 05:50 Publikacja: 17.06.2019 05:45

Ranking Wydziałów Prawa 2019: pełne wyniki i metodologia

Foto: 123RF

W VIII edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej można otrzymać maks. odpowiednio 17, 18 i 10 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Czytaj: Ranking Wydziałów Prawa 2019: najlepsze studia prawnicze mają Uniwersytety: Jagielloński, Warszawski i Śląski

W tej edycji wprowadziliśmy także zmiany.

Po pierwsze, w kategorii jakość kształcenia dodaliśmy informację o publikacjach (artykułach i książkach) przypisanych do wydziałów prawa w latach 2017–2018.

Po drugie, w kategorii współpraca z zagranicą dodaliśmy wskaźnik proc. studentów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów.

Po trzecie, ze względu na zmiany systemowe w raporcie przyjęliśmy liczbę pracowników z 2017 roku. Jest to sytuacja przejściowa, w przyszłym roku będzie możliwość uzyskania informacji o pracownikach przypisanych do danego wydziału.

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 2 pkt). Kat. A+ – 2 pkt, kat. A – 1,5 pkt, kat. B – 1 pkt, i kat. C – 0,5 pkt.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) mierzony liczbą pracowników, którzy otrzymali tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego, oraz obronionych doktoratów w 2018 r. do liczby pracowników, którzy są przypisani do minimum kadrowego.

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 3 pkt).

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 1 pkt).

5. Konkurencyjność (maks. 3 pkt) mierzona liczbą grantów zakończonych w 2018 r. w przeliczeniu na pracownika (maks. 2 pkt.) oraz liczbą grantów (maks. 1 pkt).

6. Konferencje (maks. 2 pkt) mierzone liczbą konferencji naukowych zorganizowanych w 2018 r. w przeliczeniu na pracownika.

Kategoria: jakość kształcenia

1. Zdawalność na aplikację (maks. 8 pkt).

2. Kandydaci na jedno miejsce studia stacjonarne (maks. 3 pkt).

3. Kandydaci na jedno miejsce studia niestacjonarne (maks. 2 pkt).

4. Dostępność kadry naukowej (maks. 3 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na pracowników przypisaną do minimum kadrowego.

5. Praktyka zawodowa (maks. 2 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na jednego opiekuna.

Kategoria: współpraca

z zagranicą

1. Mobilność studentów wyjazdy z programu Erasmus+ (maks. 4 pkt).

2. Mobilność kadry wyjeżdżającej (maks. 2 pkt).

3. Mobilność kadry przyjeżdżającej (maks. 2 pkt).

4. Studenci cudzoziemcy (maks. 2 pkt) – proc. studentów zagranicznych w stosunku do studentów ogółem.

Pełny opis metodologii:

Metodologia

Zostały uwzględnione jednostki posiadające zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskim. Uwzględniono działające uczelnie/jednostki.

W przypadku Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie z uwagi na fakt, iż są to uczelnie bezwydziałowe, a uprawnienia do prowadzenia studiów są przypisane bezpośrednio do główki uczelni, dane dla tych wierszy odnoszą się do całej uczelni.

Ocena parametryczna – wyniki końcowe kompleksowej oceny jednostek naukowych za okres 2013–2016 na dzień 04.04.2019. Wyniki nie uwzględniają ewentualnych zmian podjętych w trwającym procesie odwoławczym.

Tytuły naukowe – liczba pracowników danej uczelni, którzy podczas trwania zatrudnienia na tej uczelni uzyskali tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych. Uwzględnione tytuły naukowe nadane w latach 2016–2018 pracownikom posiadającym aktywne zatrudnienie przez co najmniej jeden dzień w okresie od 2016.01.01 do 2018.12.31.

Uprawnienia habilitacyjne – informacja, czy jednostka na dzień 2018.12.31 posiadała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo.

Uprawnienia doktorskie – informacja, czy jednostka na dzień 2018.12.31 posiadała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo.

Granty – wnioski finansowane NCN złożone w 2018 r. (data rejestracji) dla podanej listy jednostek, które zostały zatwierdzone do finansowania.

Publikacje – przypisane do wydziałów prawa. Dane o publikacjach pochodzą z portalu Polska Bibliografia Naukowa, który gromadzi informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.

Konferencje – liczba konferencji naukowych zorganizowanych w roku 2018 z podziałem na krajowe i międzynarodowe. Uwzględnione konferencje zorganizowane przez daną jednostkę i jej jednostki podrzędne.

Studenci – liczba studentów wg stanu na dzień 2018.12.31, zaraportowanych na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 na kierunku prawo poziom jednolite magisterskie.

Kandydaci i przyjęcia – dane pochodzą z ankiety EN-1 za rok akademicki 2018/2019. Z uwagi na fakt, iż ankieta EN-1 jest składana przez główkę uczelni, w przypadkach, gdzie kierunek prawo prowadzony jest przez więcej niż jedną jednostkę danej uczelni, nie da się przypisać liczby kandydatów oraz przyjętych na dany wydział i dane prezentowane są łącznie dla całej uczelni (np. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie).

Mobilność studentów – dane dotyczące wymiany międzynarodowej studentów pochodzą ze sprawozdania „Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej" za rok akademicki 2017/2018 składanego przez uczelnie w systemie POL-on. Z uwagi na fakt, iż sprawozdania składane są w ramach uczelni, a nie konkretnych wydziałów, dane o wymianie dotyczą całych uczelni. Uwzględniono sprawozdania ze statusem: „Wysłane do ministerstwa", „Zaakceptowane", „Ponownie wysłane".

Mobilność kadry – dane dotyczące wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich pochodzą ze sprawozdania „Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej" za rok akademicki 2017/2018 składanego przez uczelnie w systemie POL-on. Z uwagi na fakt, iż sprawozdania składane są w ramach uczelni, a nie konkretnych wydziałów, dane o wymianie dotyczą całych uczelni. Uwzględniono sprawozdania ze statusem: „Wysłane do ministerstwa", „Zaakceptowane", „Ponownie wysłane".

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów ogółem oraz liczba studentów cudzoziemców wg stanu na dzień 31.12.2018, zaraportowanych na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. Uwzględniono studentów odbywających pełen cykl kształcenia – tj. bez studentów wymiany międzynarodowej.

Wskaźniki o zatrudnieniu – ze względu na zmiany systemowe w raporcie przyjęliśmy liczbę pracowników z 2017 roku. Jest to sytuacja przejściowa, w przyszłym roku będzie możliwość uzyskania informacji o pracownikach przypisanych do danego wydziału i minimum kadrowego.

Liczba pracowników przypisanych do minimum kadrowego – na rok akademicki 2017/2018 do kierunku prawo prowadzonego na poziomie jednolite magisterskie, posiadających aktywne zatrudnienie na dzień 2017.12.31 na danej uczelni. Liczba pracowników przypisanych do minimum kadrowego do danego kierunku studiów nie musi być tożsama z „liczbą pracowników, którzy prowadzą regularnie zajęcie" – nauczyciel akademicki może prowadzić regularnie zajęcia na kierunku pomimo braku przypisania do minimum kadrowego.

Pracownicy – w związku z tym, iż w systemie POL-on zatrudnienie powiązane jest w sposób bezpośredni z główką uczelni, a nie z jej jednostkami podrzędnymi (wydziałami), aby możliwe było przypisanie pracowników do wydziału, zliczono osoby zatrudnione na dzień 2017.12.31 na danej uczelni i posiadające przypisanie do minimum kadrowego na rok akademicki 2017/2018 do kierunków prowadzonych przez dany wydział lub takie, które złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce naukowej (w naszym przypadku wydziale) przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Oświadczenia te w zależności od rodzaju musiały zostać złożone na poczet składanego przez jednostkę naukową wniosku o dofinansowanie działalności statutowej na rok 2017 lub na okres bezterminowy. Oświadczenie musiało zostać złożone najpóźniej w dniu 31.12.2017 roku, nie mogło zostać anulowane ani zakończone przed 31.12.2017 r.

Kliknij TUTAJ żeby powiększyć tabelę

Zmiany w czołówce

Liderem rankingu podobnie jak w ubiegłym roku jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który otrzymał 28,18 pkt, na drugiej pozycji znajduje się Uniwersytet Warszawski, który ma tylko 0,98 pkt mniej. Trzecie miejsce zajął Uniwersytet Śląski ?w Katowicach z 25,45 pkt.

Przetasowanie nastąpiło także w uczelniach niepublicznych. Miejsce pierwsze pozostało bez zmian – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, na drugim miejscu – awans z trzeciego – uklasyfikowała się Uczelnia Łazarskiego ?w Warszawie, na trzecim Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Nacisk w rankingu położyliśmy na zdawalność egzaminów. Średnia zdawalność egzaminów absolwentów prawa na uczelniach prywatnych wyniosła 36,75 proc., a na uczelniach państwowych 63,58 proc. Jak widać, różnice są spore. Największym wskaźnikiem wśród uczelni państwowych może pochwalić się Uniwersytet Jagielloński – 85,5 proc.

Jak wynika z analizowanych danych, obecnie kierunek prawa studiuje prawie 40,5 tys. osób (studia stacjonarne i niestacjonarne), z czego ponad 18 proc. na uczelniach niepublicznych. Znacznie trudniej dostać się na uczelnię państwową – średnio na jedno miejsce przypada 3,43 osoby, natomiast w stosunku do uczelni niepublicznej wskaźnik ten wynosi 1,46.

Zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne prowadzą dobrze działające poradnie prawne studentów na stypendia zagraniczne, organizują konferencje naukowe.

Według raportu przygotowanego przez ELSA – „Studenci prawa w Polsce 2018" – z roku na rok rośnie liczba studentów zadowolonych z poziomu kształcenia na ich uczelniach. Studenci najlepiej ocenili dostęp do zasobów bibliotecznych i działalność naukową, a najgorzej doradztwo zawodowe. Zdecydowana większość studentów – 71,7 proc. – zadeklarowała, że przystąpi do jednego z egzaminów wstępnych na aplikację prawniczą. Największa liczba studentów jest zainteresowana aplikacją radcowską – 41 proc. Druga jest aplikacja adwokacka – 39 proc., sędziowsko-prokuratorska – 36,5 proc., notarialna – 15,4 proc.

W VIII edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej można otrzymać maks. odpowiednio 17, 18 i 10 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Czytaj: Ranking Wydziałów Prawa 2019: najlepsze studia prawnicze mają Uniwersytety: Jagielloński, Warszawski i Śląski

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona