[b]Nie.[/b] W [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176596]rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (DzU nr 15, poz. 133)[/link] brak jest górnej granicy wieku, do której osoba może wykonywać obowiązki biegłego sądowego (przewidziano jedynie, że na to stanowisko nie może być powołana osoba, która nie ukończyła 25 lat). Jeśli jednak biegły z powodu podeszłego wieku nienależycie wykonuje swoje czynności, prezes sądu ma możliwość zwolnienia go z tej funkcji.

Jeśli zaś chodzi o skreślenie z listy biegłych, to zgodnie z § 8 ust.2 ustawy następuje ono nie z osiągnięciem określonego wieku, tylko:

1) z chwilą zwolnienia z funkcji,

2) w razie śmierci,

3) z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.