Podstawowymi kryteriami rankingu pozostają, jak w latach ubiegłych, liczba doradców podatkowych (TABELA)(TABELA cz.2) oraz wysokość przychodów (TABELA) (TABELA cz.2).

Kluczowa w pierwszej kategorii jest liczba doradców pracujących wyłącznie na rzecz danej firmy. Gdy jest jednakowa, o pierwszeństwie decyduje liczba innych ekspertów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, tj. adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów. Nie uwzględnialiśmy doradców związanych z daną firmą na zasadzie współpracy pozwalającej na wykonywanie doradztwa podatkowego pod własnym szyldem.

Do udziału w rankingu zaprosiliśmy firmy zatrudniające co najmniej dwóch doradców. Liczył się stan na dzień składania ankiet.

68 firm doradztwa podatkowego wzięło udział w tegorocznej edycji rankingu

Tak jak w ubiegłym roku dokładnie określiliśmy kryterium przychodów. Za przychody z doradztwa podatkowego uznawaliśmy tylko wynagrodzenie za czynności wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, czyli głównie udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących podatków, prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych i reprezentację przed urzędami i sądami. Wyraźnie wykluczyliśmy z tego zakresu m.in. działalność wydawniczą, edukacyjną, prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych. Choć z realiów rynkowych wynika, że klient oczekuje kompleksowej obsługi obejmującej także te dodatkowe czynności, to jednak z założenia chcemy uwzględniać tylko kancelarie prowadzące autentyczne doradztwo, a nie tylko odtwarzanie zdarzeń gospodarczych w księgach.

Pokazaliśmy również, jak kształtują się kwotowo i procentowo zwyżki i spadki przychodów firm w roku ?2013 w stosunku do wyników osiągniętych rok wcześniej (TABELA) (TABELA cz.2). Przedstawiamy też, jak wygląda konkurencja doradców w poszczególnych regionach według kryterium wielkości zespołów doradczych (TABELA).

Uczestnikom rankingu daliśmy możliwość zaprezentowania sukcesów sądowych lub transakcyjnych w 2013 roku (TABELA) oraz kluczowych klientów (TABELA).

Opieraliśmy się na danych nadesłanych przez firmy biorące udział w rankingu, ?a w miarę możliwości weryfikowaliśmy te dane.

Stałą pozycją naszego rankingu jest rekomendacja najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Ankietowani doradcy sami wskazywali takich specjalistów ze swojego środowiska, z wyłączeniem siebie i ekspertów z własnej firmy (TABELA).