- Czy osoba, która na okres trzech miesięcy będzie miała dodatkową funkcję i zadania (jako p.o. dyrektora) musi złożyć oświadczenie majątkowe?

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczy m.in. parlamentarzystów i radnych oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej i samorządowej. Ogólnie obowiązek dotyczy tych osób, które mają wpływ na konstruowanie budżetów publicznych i sposób wydawania tych pieniędzy.

Szczegółowo reguluje to ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne ustawy, do których odsyła, m.in. ustawy samorządowe.

W ustawach są wymienione różne funkcje i stanowiska osób objętych obowiązkiem złożenia oświadczenia. Dotyczy to więc np. urzędników w stopniu dyrektora, dyrektora generalnego, dyrektora departamentu, naczelnika wydziału, głównego księgowego, kierownika urzędu, itd.

Lista funkcji nie jest zamknięta. Świadczy o tym choćby art. 24 ustawy o samorządzie gminnym (analogicznie jest w ustawie o samorządzie powiatowym i wojewódzkim), w którym zapisano, że: „radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym".

Skormułowanie „oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta" wskazuje, że obowiązek może dotyczyć każdej osoby, która będzie działała z upoważnienia szefa gminy.

A zatem, jeśli pracownik obejmujący funkcję dyrektora otrzyma zadania kierownicze, w tym związane ze środkami publicznymi, powinien złożyć oświadczenie majątkowe. Trudno sobie wyobrazić, żeby p.o. dyrektora nie miał upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Dodatkowo, jeżeli p.o. dyrektor jest pracownikiem samorządowym może zostać wezwany do złożenia oświadczenia majątkowego w trybie art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych.

Kiedy należy złożyć pierwszy wniosek? Urzędnicy składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Podstawa prawna:

- ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),

- ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Przeczytaj także artykuły:

Czytaj więcej w serwisie:

» Samorząd » Radni i pracownicy samorządowi » Oświadczenia majątkowe