Urzędy pracy działają, choć musiały zostać w krótkim czasie dostosowane do aktualnej sytuacji, co nie jest łatwe, bo nie wszystkie czynności mogą być wykonane zdalnie - informuje Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłaszają się do niego osoby, które nie mają dostępu do internetu lub mają problemy z obsługą narzędzi elektronicznych.

Jak napisała minister Maląg, urzędom pracy wskazano różne możliwe do przyjęcia warianty rozwiązań, tak by umożliwić tym osobom uzyskanie statusu bezrobotnego bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

- Osoba, która chce zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, może przekazać niezbędne dokumenty drogą pocztową lub pozostawić je w specjalnie temu dedykowanych skrzynkach przy siedzibie urzędu - informuje Marlena Maląg. -  Aby w jeszcze większym stopniu uprościć sposób rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w nowym rozporządzeniu MRPiPS z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, przewidziano szczególny sposób postępowania przy rejestracji jako bezrobotny albo poszukujący pracy w sytuacji epidemii COVID-19. Rozwiązanie to będzie miało charakter czasowy, tzn. będzie stosowane tylko w okresie ograniczenia funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w związku z epidemią COVID-19. Dodany przepis umożliwia dokonanie rejestracji telefonicznej po uprzednim przekazaniu drogą elektroniczną koniecznych danych i nie wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego - wyjaśnia minister rodziny.

Marlena Maląg poinformowała, że zwróciła się też do wojewodów, aby wydali marszałkom/starostom polecenie zapewnienia nieprzerwanej pracy Wojewódzkich Urzędów Pracy w zakresie:

- realizacji przez te instytucje instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568),

- świadczeń wypłacanych z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych,

oraz polecenie zapewnienia nieprzerwanej pracy Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie:

- realizacji przez te instytucje instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568),

- rejestracji osób bezrobotnych.

Przypomnijmy, że rejestracja w urzędzie pracy daje osobie bez pracy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale tylko wówczas, gdy była ona zatrudniona na umowie o pracę lub umowie zlecenia przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie oraz otrzymywała zarobki w wysokości co najmniej minimalnej pensji, czyli obecnie 2600 zł brutto (1920 zł na rękę).

Wysokość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy i wynosi:

• dla osób ze stażem nie przekraczającym 5 lat - 689,12 brutto przez pierwsze trzy miesiące, później  541,12 brutto;

• dla osób ze stażem od 5 do 20 lat pracy - 861,40 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, później 676,40 zł brutto;

• dla osób z co najmniej 20-letnim stażem pracy - 1033,68 brutto przez pierwsze trzy miesiące, później 811,68 brutto.

Politycy chcą, żeby świadczenie wzrosło do ok.1300 zł brutto. Jeśli to nastąpi, to najwcześniej w czerwcu 2020 r.