[b]Od września chciałabym iść na urlop wychowawczy, pracuję jako nauczyciel w szkole specjalnej. W urzędzie gminy zostałam poinformowana, że otrzymam zasiłek wychowawczy (400 zł) i zasiłek rodzinny na dzieci z wszystkimi dodatkami. Jednak dzisiaj na komisji moje dziecko otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności (na rok). Rozumiem, że będąc na urlopie wychowawczym, nie otrzymam świadczenia pielęgnacyjnego. A jeśli zrezygnowałabym z dodatku wychowawczego, tych 400 zł, czy mogłabym w zamian otrzymać takie świadczenie? I jeśli zrezygnuję ze świadczenia pielęgnacyjnego, czy otrzymam zasiłek pielęgnacyjny? [/b]

Matce przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Nie można być jednocześnie zatrudnionym i pobierać świadczenia pielęgnacyjnego.

Jeśli dana osoba jest na urlopie wychowawczym, to znaczy, że nadal wiąże ją z pracodawcą stosunek pracy, czyli jest zatrudniona.

Czytelniczka nie spełnia więc podstawowego warunku przyznania świadczenia: rezygnacji z pracy lub niepodejmowania jej. Bez znaczenia jest to, czy dana osoba ma na urlopie wychowawczym prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, czy też nie ma.

Gmina będzie mogła przyznać świadczenie pielęgnacyjne dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy przez opiekuna. Jeśli czytelniczka się zwolni, to wówczas będzie mogła je otrzymać (pod warunkiem że dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami, i tylko na czas ważności tego orzeczenia).

Warto też pamiętać, że gmina nie przyzna świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli jakaś osoba w rodzinie (czyli niekoniecznie opiekun niepełnosprawnego) ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Inna kwestia to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Przysługuje on m.in. niepełnosprawnemu dziecku w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Gmina może więc przyznać zasiłek pielęgnacyjny dziecku z orzeczoną niepełnosprawnością. Zwróćmy uwagę, że o ile świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej, o tyle zasiłek pielęgnacyjny należy się samemu niepełnosprawnemu.

Jest więc w takiej sytuacji dwóch różnych świadczeniobiorców. Niepełnosprawny podopieczny nie musi rezygnować z zasiłku pielęgnacyjnego, aby jego opiekun dostał świadczenie pielęgnacyjne (i odwrotnie). Oczywiście zapewne to matka wystąpi – jako przedstawiciel ustawowy – o zasiłek pielęgnacyjny dla swojego dziecka i ewentualnie o świadczenie pielęgnacyjne dla siebie.

[i]Podstawa prawna:

– art. 16 i art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B84AB587ABCA5A8D363974FC3090C41E?id=182545]ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)[/link].[/i]