[b]Jestem nauczycielką, kontynuuję zatrudnienie od prawie 40 lat. W grudniu 2008 r. ukończyłam 60 lat i wystąpiłam do ZUS o naliczenie i zawieszenie wypłaty emerytury. W lutym otrzymałam decyzję o przyznaniu emerytury na podstawie wynagrodzenia z 10 lat z przełomu lat 80. i 90. dzięki czemu uzyskałam dość wysoki wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia.

Do dziś nigdy nie pobierałam emerytury. Ostatnio zarabiam niewiele, więc ten wskaźnik mam porównywalnie niski. Chciałabym w marcu 2009 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach, która weszła w życie 8 stycznia 2009 r. zacząć pobierać emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy. Czy mogę w marcu br. przeliczyć emeryturę przy zastosowaniu nowej (od marca) kwoty bazowej, ale z zachowaniem wcześniej obliczonego dla mnie, wysokiego wskaźnika? Czy mogę emeryturę otrzymać z wyrównaniem od stycznia 2009 r.? Dodam, że decyzję ZUS odebrałam 6 lutego 2009 r.[/b]

Jeśli wniosek złoży Pani w marcu 2009 r., to ZUS może przeliczyć podstawę wymiaru emerytury z zastosowaniem nowej, obowiązującej od 1 marca br. kwoty bazowej pod warunkiem, że do jej obliczenia wskaże Pani podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia jest wyższy od poprzednio obliczonego. Warunek posiadania wyższego wskaźnika nie jest wymagany od emeryta:- który od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne jego ustalenie nie pobrał świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury lub - w wypadku którego okres wymagany do przyznania świadczenia przypada w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wynosi co najmniej 130 proc.

W przytoczonym przykładzie, z uwagi na niskie zarobki po przyznaniu świadczenia (niespełniony warunek posiadania wyższego wskaźnika), przeliczenie z zastosowaniem nowej kwoty bazowej jest możliwe jedynie pod warunkiem, że świadczeniobiorca nie pobrał świadczenia wskutek zawieszenia. Nie ma jednak możliwości zachowania wcześniej obliczonego wskaźnika.

Reasumując możliwe jest przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową, jednak bez zachowania wcześniej obliczonego wskaźnika.Natomiast wniosek o wznowienie wypłaty świadczenia bez rozwiązania stosunku pracy złożony w marcu, ale przed uprawomocnieniem się decyzji przyznającej świadczenie, skutkuje wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia wniosku z wyrównaniem od stycznia. Jednak wznowienie wypłaty świadczenia od stycznia zamyka możliwość przeliczenia z zastosowaniem nowej kwoty bazowej z powodu nie posiadania wyższego wskaźnika niż dotychczasowy.

[i]Podstawa prawna: [link=aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU z 2004 r, Nr 39, poz. 353[/link][/i]