To jeden z wymogów przewidzianych przez wchodzące w piątek (28 listopada) rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (DzU z 13 listopada 2014 r., poz. 1566).

Zgodnie z nowymi przepisami instruktorzy szkolący maszynistów muszą też mieć co najmniej średnie wykształcenie. Rozporządzenie wymaga też by posiadali licencje maszynisty i świadectwo maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego odpowiadającego realizowanemu zakresowi szkolenia.

Rozporządzenie określa też wymagania dla osób z innych państw Unii Europejskiej, które zamierzają egzaminować kandydatów na maszynistów. Oprócz odpowiednich kwalifikacji muszą też znać język polski. Nowe przepisy wymagają, by legitymowali się certyfikatami znajomości języka polskiego, które poświadczają, że zdali egzamin przynajmniej na poziomie średnim. Taki dokument musi być wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Innym certyfikatem jest taki, który potwierdza znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. A jeżeli ktoś kształcił się w Polsce to nie musi przedstawiać takich certyfikatów. Wówczas wystarczy np. świadectwo ukończenia szkoły czy dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

Zmienią się tez wymagania dla ośrodków kształcących maszynistów. Firmy zajmujące się tym będą musiały mieć symulator do nauki. Oprócz możliwości wyświetlania wizualizacji tras klejowych, musi on mieć pulpit maszynisty pojazdu kolejowego oraz posiadać wszystkie urządzenia sterujące. Ma on też umożliwić wyświetlanie różnych sytuacji, jakie mogą wystąpić na trasie.

Zmiana ta nie oznacza, że przedsiębiorcy już dziś muszą mieć taki symulator. Te firmy, które obecnie prowadzą szkolenia będą miały czas do 1 stycznia 2018 roku na takie doposażenie swojej infrastruktury do nauki.