Sprzedaję używane samochody, płacąc VAT od marży. Jak mam ustalić cenę nabycia, gdy zapłaciłem za nabyty pojazd w walucie obcej? – pyta czytelnik.

Organy podatkowe wskazują, że dla potrzeb zastosowania procedury „VAT-marża", przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy). Oznacza to, że kwota nabycia to cena, którą podatnik zapłacił dostawcy towaru (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 11 grudnia 2014 r., IPPP2/443-926/14-2/AO; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 czerwca 2015 r., ILPP2/4512-1-206/15-2/MR).

Jeżeli kwota nabycia wyrażona jest w walucie obcej, to powinna zostać przeliczona, dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, na walutę polską (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 października 2008 r., ITPP2/443-657/08/MD).

Gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT). Gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis art. 31 ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT stosuje się odpowiednio (art. 31a ust. 2 ustawy o VAT).

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi (art. 31a ust. 3 ustawy o VAT).

Przykład:

5 czerwca 2018 r. przedsiębiorca kupił we Francji używany samochód osobowy od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej zamieszkałej we Francji za cenę 2 000 euro. Samochód został sprowadzony do Polski celem odprzedaży. W związku ze sprowadzeniem pojazdu przedsiębiorca nie rozliczał VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż pojazd nie jest nowym środkiem transportu. Sprzedaż samochodu przedsiębiorca zamierza opodatkować w formie VAT marża zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Kwotą nabycia jest cena zapłacona francuskiemu sprzedawcy, tj. 2 000 euro. Kwotę tę należy przeliczyć na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. na dzień 4 czerwca 2018 r. 4 czerwca 2018 r. średni kurs euro wynosi 4,2931. Kwota nabycia tego pojazdu (na potrzeby ustalania marży) wyniesie zatem 8586,20 zł (2 000 euro x 4,2931).W praktyce kursy Europejskiego Banku Centralnego nie są stosowane z tego względu je pominąłem, choć oczywiście przedsiębiorca ma możliwość posłużenia się tym kursem zamiast kursu NBP. ?

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 31a i art. 120 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)