Rosnące ceny mediów sprawiają, że wielu właścicieli nieruchomości obawia się, czy najem będzie opłacalny. Dobra wiadomość jest taka, że skarbówka nie chce podatku od opłat ponoszonych przez lokatorów za media: ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków i wywozu odpadów. Są jednak dwa warunki, które podatnik musi spełnić: z umowy najmu ma wynikać, że to lokator ponosi tego typu opłaty. Poza tym dotyczy to jedynie najmu prywatnego. W sprawie ryczałtu od działalności gospodarczej fiskus zajmuje inne stanowisko.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (nr 0114-KDIP2-1.4011. 467.2022.2.JF) dla podatnika, który zamierza wynajmować lokale na cele mieszkaniowe jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Chce się rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Umowy najmu zawierać będą dwa osobno określone składniki: czynsz najmu (w stałej kwocie ustalonej w umowie) oraz zaliczkę z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Zaliczka będzie uiszczana miesięcznie w stałej wysokości ustalonej w umowie na rachunek wynajmującego. Będzie stanowić przedpłatę na poczet zobowiązań właściciela nieruchomości wobec dostawców mediów. Właściciel będzie dwa razy w roku rozliczał zaliczki z lokatorami, według faktycznie ponoszonych cen mediów. Będzie zwracał najemcom nadwyżkę zaliczki lub pobierał dopłatę.

Czytaj więcej

Fiskus zniechęca do rozliczania najmu ryczałtem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem, że zaliczki na opłaty eksploatacyjne, zgodnie z zawartą umową najmu, nie będą stanowić dla niego przysporzenia majątkowego.

„Podatnik pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a usługodawcami. Zaliczki nie stanowią dla niego przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powodują w ramach tzw. najmu prywatnego powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych” – orzekł dyrektor KIS.

Inną odpowiedź (interpretacja nr 0113-KDIPT2- 1.4011. 417.2022.2.ISL) otrzymał podatnik, który rozlicza najem ryczałtem w ramach działalności gospodarczej.

W tym przypadku fiskus uznał, że „zarówno kwota czynszu najmu, jak i należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody uiszczane przez najemców, na podstawie refakturowanych przez podatnika faktur, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym”.