Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską, na jakich zasadach osoby z prawem do emerytury mogą skorzystać z nowej ulgi. Będzie im przysługiwać zwolnienie z podatku do 85 528 zł. Płatnik, czyli pracodawca lub zleceniodawca przy poborze zaliczki na podatek uwzględni ulgę po warunkiem, że podatnik złoży mu pisemne oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnienia.

Podatnikom rozliczającym się według skali będzie dodatkowo przysługiwać kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. W takim przypadku podatek PIT nie wystąpi od przychodu/dochodu wynoszącego 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł). Z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, którzy pobierali już emeryturę, ale zawieszą prawo do świadczeń.

Czytaj więcej

Rzecznik rządu, Piotr Mueller: Zaniżone wynagrodzenia zostaną wyrównane

„Zawieszenie prawa do emerytury w takim przypadku będzie uprawniało podatnika do skorzystania ze zwolnienia” – wyjaśnił wiceminister Jan Sarnowski.

Z preferencji skorzystają także osoby uzyskujące zagraniczne świadczenia emerytalne czy rentowe, jeśli nabyły poza tym prawo do polskich świadczeń. „Osoby te będą miały prawo do zwolnienia pod warunkiem, że nabyły również prawo do któregokolwiek świadczenia emerytalnego bądź rentowego, wymienionego w katalogu w ustawie o PIT, ale go nie otrzymują” – czytamy w odpowiedzi.

MF przypomina, że zwolnieniem objęte będą przychody, m.in. ze stosunku pracy, z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednak warunkiem jest by podatnik, mimo nabycia uprawnień, nie otrzymywał m.in. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, ani świadczeń żołnierzy zawodowych i służb mundurowych.

Numer interpelacji: 28703