[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 25 czerwca 2010 r., I SA/Bk 323/10[/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Spółka złożyła skargę na czynność naczelnika urzędu celnego. Chodziło o przeprowadzenie w lokalu, w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automatach o niskich wygranych. W ramach tych czynności przeprowadzono kontrolę automatu do gry.

Spółka zarzuciła przeprowadzenie zaskarżonej czynności w ramach kontroli, której podjęcie nastąpiło bez analizy ryzyka oraz w sposób automatyczny, nielosowy. W odpowiedzi na skargę naczelnik urzędu celnego wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA skargę odrzucił. Przypomniał, że kontrolą przeprowadzaną przez sądy administracyjne objęte zostały przede wszystkim formy władczej i jednostronnej działalności organów administracji publicznej wymienione w art. 3 § 2[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D8B9E39439C56A66A90B69ABA1F1D418?id=166935] prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link].

Katalog ten nie obejmuje zaskarżonej w sprawie czynności przeprowadzenia przez funkcjonariuszy celnych w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie o niskich wygranych. W szczególności, wbrew stanowisku spółki, czynność ta nie mieści się w pojęciu innym niż decyzje lub postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dopuszczalność skargi na „inne akty lub czynności” uzależniona jest od ustalenia trzech koniecznych elementów. Po pierwsze, niezbędnym jest stwierdzenie, że akty lub czynności nie są decyzjami lub postanowieniami. Po drugie, akty lub czynności muszą być z zakresu administracji publicznej. Po trzecie, akty lub czynności powinny dotyczyć uprawnień lub obowiązków indywidualnego podmiotu wynikających z przepisów prawa.

Kontrola wykonywana przez służbę celną polega na sprawdzeniu prawidłowości przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego podmioty w zakresie m.in. przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, oraz zgodność tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

[wyimek]Funkcjonariusze celni mogą przeprowadzać eksperyment[/wyimek]

Analiza eksperymentu i protokołu nie pozwala na stwierdzenie, że na spółkę nałożone zostały określone obowiązki bądź stwierdzone zostały konkretne uprawnienia. Zaskarżona czynność dotyczy w istocie jedynie stwierdzenia określonego stanu faktycznego, tj. stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym automacie do gry. Czynność ta nie nosi więc elementu władztwa administracyjnego. Nie rozstrzyga w sposób władczy i kształtujący o obowiązkach i (lub) o uprawnieniach wynikających z przepisów prawa.