B.M. zwrócił się do wójta gminy Klimontów o udostępnienie kart wynagrodzeń wójta, jego zastępcy i dyrektora szkoły podstawowej. Chciał poznać ich wynagrodzenia brutto, netto, kwoty nagród i premii.

Wskazał, że z kart wynagrodzeń można usunąć wszelkie dane osobowe, którymi nie jest zainteresowany, a pozostawić jedynie nazwisko i stanowisko służbowe pracownika.

Wójt poinformował go, że nie zrobi tego, bo karty wynagrodzeń nie stanowią informacji publicznych. Uzasadniał, że każda karta wynagrodzeń jest prowadzona imiennie i, poza informacją o wysokości wynagrodzeń, zawiera również dane osobowe podlegające ochronie.

B.M. zaskarżył bezczynność wójta, gdyż ten nie udostępnił mu informacji, ani nie wydał decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej.

Wójt bronił się dalej, że nie jest możliwe - jego zdaniem - usunięcie z karty wynagrodzeń danych objętych ochroną dóbr osobistych i udostępnienie karty tylko z wynagrodzeniem brutto. Imienna karta wynagrodzeń zawiera bowiem, oprócz wysokości wynagrodzenia brutto, także inne dane, podlegające ochronie danych osobowych (PESEL, NIP, imię i nazwisko rodziców pracownika, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, stanowisko służbowe, wymiar etatu, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ubezpieczenia indywidualne, wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz różne potrącenia: komornicze, bankowe, na kasę zapomogowo - pożyczkową).

Nie zgodził się też z zarzutem bezczynności, bo twierdził, że podjął czynności w terminie i w sposób przewidziany prawem.

Innego zdania był [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, który uznał w wyroku z 19 maja 2010 r. (II SAB/Ke 19/10)[/b], że skarga na bezczynność jest zasadna, a wójt musi udostępnić żądane dane.

Sąd wskazał, że zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162786]ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.)[/link] wójt powinien:

- udostępnić żądaną informację publiczną, w terminie wskazanym w art. 13 ustawy,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji (art. 16 ust. 1 ustawy), bądź

- wydać decyzję o umorzeniu postępowania, w sytuacjach, o jakich mowa w art. 14 ust.2 ustawy.

Nie może on – jak stwierdził WSA – odpowiedzieć, że nie zachodzą warunki do udostępnienia informacji. Tak mógłby postąpić, tylko wówczas, gdyby żądana informacja nie była informacją publiczną, bądź też, gdyby takiej informacji nie posiadał [b](por. wyrok NSA z 27 września 2002r. II SAB 289/02[/b]).

W tym przypadku nie budziło wątpliwości sądu, że wójt gminy Klimontów jest w posiadaniu żądanych informacji, które są informacjami publicznymi.

Dlatego nakazał udostępnić te informacje w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku oraz zasądził od wójta na rzecz B.M. kwotę 100 zł. tytułem zwrotu postępowania sądowego.