Marek Isański: Ważne pytanie do polityków i sędziów NSA na Święta

Co ma zrobić obywatel, a co ma zrobić państwo (sąd administracyjny?) w demokratycznym, praworządnym państwie w sytuacji, gdy nie budzi żadnych wątpliwości, że prawomocny wyrok w sprawie podatkowej jest wydany „z rażącym naruszeniem zasady sprawiedliwości”, „uwzględniania kryteria oczywiście nieistotne (bagatelne) lub nieracjonalne”, a nie odnosi się do istoty sprawy. Czyli wyrok jest w sposób oczywisty - zarówno dla obywatela, organu podatkowego i sądu - błędny, bo przyzwala na okradanie obywatela przez państwo. Takich wyroków wydawanych jest tysiące każdego roku.

Publikacja: 30.03.2024 13:04

Marek Isański: Ważne pytanie do polityków i sędziów NSA na Święta

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Tezy ważnego, cytowanego ponad 500 razy w innych orzeczeniach, wyroku NSA II FSK 2474/15 - Wyrok NSA z 2016-03-02 są następujące:

„Są pewne granice uznania administracyjnego, w obrębie których może poruszać się organ podatkowy, podejmując decyzję w następstwie wystąpienia przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, o których mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Przekroczenie tych granic ma m.in. miejsce wówczas, gdy wybór alternatywy decyzyjnej dokonany został: (-) z rażącym naruszeniem zasady sprawiedliwości; (-) wskutek uwzględnienia kryteriów oczywiście nieistotnych (bagatelnych) lub nieracjonalnych; (-) na podstawie fałszywych przesłanek (argumentów, które są nieprawdziwe).”

Te tezy są słuszne i szeroko zostały zastosowane do decyzji w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie podatków. Wydaje się dość oczywiste, że są one słuszne nie tylko do interpretacji przepisu art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ale generalnie do oceny działania organu podatkowego przy wydawaniu decyzji nakładających podatki. Jednak, pomimo tego, że organ może działać jedynie na podstawie i w granicach prawa, to ilość wydawanych decyzji obarczonych tak ciężkimi wadami jest bardzo duża. Wiele z nich jest niestety akceptowanych przez sąd administracyjny. Co oznacza, że wyroki sądowe obarczone są takimi samymi błędami.

Sąd do błędu się przyznał, ale „nie widzi” tego, że zdążył skrzywdzić ponad tysiąc rodzin

NSA, charakteryzujące się takimi cechami wyroki, wydaje przede wszystkim do mało świadomych prawnie tzw. zwykłych obywateli. Tak „uzasadniał” oddalanie ponad tysiąca skarg ulgowiczów meldunkowych. Koncentrował się na oczywiście nieistotnym oświadczeniu o stanie wiedzy obywatela, a ignorował to, że ten - i tak zupełnie zbędny - obowiązek był przed obywatelami ukryty w nieznanych im przepisach przejściowych. W końcu sąd do błędu się przyznał, ale „nie widzi” tego, że zdążył skrzywdzić ponad tysiąc rodzin, a organy podatkowe skrzywdziły kolejne prawie 20 tysięcy rodzin powołując się na jego wyroki.

Ciągle tysiącami oddalane są przez sąd skargi osób, na które organ nałożył podatek dochodowy bez uzyskania dochodu. Uzasadnienia wyroków nie odnoszą się do jedynego istotnego zarzutu. Takiego, że ustawa o podatku dochodowym opodatkowuje jedynie rzeczywisty dochód (!) Nie można więc nakładać podatku dochodowego bez uzyskania dochodu nawet jeśli dokonana przez fiskusa literalna wykładnia przepisów wydaje się poprawna. Gdy prowadzi to do opodatkowania podatkiem dochodowym braku uzyskania dochodu to jest to niedopuszczalny absurd.

Niestety przykładów jest dużo więcej. Wydanych zostało np. wiele tysięcy wyroków oddalających skargi na decyzje wydane po przedawnieniu zobowiązania, czyli nakazujących zapłatę podatku, którego nie ma, bo zobowiązanie wygasło przed wydaniem decyzji.

Nie tylko żaden organ, ale również żaden sąd nie może nigdy wydawać wyroków/rozstrzygnięć „z rażącym naruszeniem zasady sprawiedliwości”, nie może rozstrzygać „wskutek uwzględniania kryteriów oczywiście nieistotnych (bagatelnych) lub nieracjonalnych.

Czytaj więcej

Marek Isański: Dla NSA Trybunał Konstytucyjny zawsze był zbędny

Spadek zaufania obywateli do własnego państwa

Gdy obarczony takimi wadami wyrok wyda sąd pierwszej instancji to może i powinien NSA doprowadzić do stanu zgodnego z prawem i naprawić błąd. Jednak takie sytuacje przydarzają się również NSA. Od jego wyroków (nawet oczywiście rażąco błędnych) nie przysługuje obywatelowi żadna skarga do innego sądu.

Niestety wyżej podano przykłady, że powszechne są ciągle sytuacje, że wyrok NSA jest w sposób oczywisty obarczony takimi błędami, które krzywdzą obywatela i widzi to zarówno obywatel jak i organ podatkowy, który sąd ten ma kontrolować. Widzi to też sam sąd i jego kierownictwo.

Obywatel nie ma jasnego/prostego środka prawnego do doprowadzenia w takiej sytuacji do stanu zgodnego z prawem. Organ zaś wskutek wydawania i pozostawania takich „wyroków” w obrocie prawnym widzi, że w zasadzie wszystko mu wolno. Widzi, że sąd go nie kontroluje skutecznie, że przyzwala na wydawanie najbardziej absurdalnych decyzji. Bo skoro wyrok sądu oddalający słuszną skargę obywatela jest absurdalny, to decyzja organu również musiała być absurdalna. W żaden sposób nie reaguje na taką sytuację kierownictwo NSA. Czyżby dla niego nie było to ważne?

Taka sytuacja powoduje spadek zaufania obywateli do własnego państwa, a sądu administracyjnego w szczególności. Obniża to jakość pracy administracji podatkowej, poza tym, że to ograbianie obywateli. Bez rozwiązania tego problemu niepoważne jest nazywanie Rzeczpospolitej państwem praworządnym. Warto o tym pomyśleć przy okazji Świąt.

Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Rząd Tuska w sprawie KRS goni króliczka i nie chce go złapać
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Czy tylko PO ucywilizuje lewicę? Aborcyjny happening Katarzyny Kotuli
Opinie Prawne
Marek Dobrowolski: Trybunał i ochrona życia. Kluczowy punkt odniesienia
Opinie Prawne
Łukasz Guza: Ministra, premier i kakofonia w sprawach pracy
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Opinie Prawne
Bychawska-Siniarska, Gliszczyńska-Grabias: Polska niechlubnym liderem SLAPP-ów