Zgodnie z projektem ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego będzie dostępne na terenie całego kraju, a nie tylko w wybranych lokalizacjach objętych statusem SSE. Polska podzielona zostanie na obszary, które podlegać będą zarządzającym obszarem.

Pomoc dla przedsiębiorców, oprócz zwolnienia od podatku dochodowego, przyjmie również formę bezpłatnych usług w zakresie szkoleń i doradztwa, świadczonych przez zarządzających obszarami. Zarządzający obszarami będą także prowadzić działania wspierające powstawanie i rozwój nowych inwestycji, polegające m.in. na udzielaniu pomocy w ramach współpracy z powiatowymi urzędami pracy czy polepszeniu współpracy między przedsiębiorcami a lokalną społecznością.

Podstawą korzystania ze wsparcia będzie decyzja o wsparciu wydawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki na okres od 10 do 15 lat. Nowy model nie określa zatem jednej daty obwiązywania instrumentu zwolnień podatkowych. Decyzję o wsparciu uzyskać będą mogli przedsiębiorcy planujący utworzenie nowego zakładu, ale również realizujący przedsięwzięcia polegające na rozbudowie już istniejącego – poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych, dywersyfikację produkcji czy zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Nie pojawił się jeszcze projekt rozporządzenia określającego szczegółowo kryteria, których spełnienie będzie determinowało przyznanie wsparcia. Projekt ustawy przewiduje, że kryteria ilościowe będą rozumiane jako minimalne nakłady inwestycyjne, które będą zależne od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizowanej inwestycji. Natomiast zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju kryteria jakościowe będą skorelowane z założeniami strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Projektowany mechanizm korzysta z pewnych rozwiązań funkcjonujących w ramach dotychczasowego schematu specjalnych stref ekonomicznych. W ustawie widać wiele analogii: zarządzającym obszarem – co do zasady będą spółki pełniące obecnie funkcję zarządzających SSE, a decyzja o wsparciu zastąpi zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Obecnie funkcjonujące plany rozwoju strefy zostaną zastąpione planem rozwoju inwestycji, a przesłanki uchylenia decyzji o wsparciu – przesłankami cofnięcia zezwolenia.

Zasadnicza zmiana polega na istotnym rozszerzeniu zakresu terytorialnego udzielania pomocy publicznej – uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego będzie możliwe dla inwestycji na terenie całej Polski. Obecna długotrwała i skomplikowana procedura obejmowania nowych obszarów statusem SSE stanowiła dla wielu barierę w korzystaniu ze wsparcia. Nowością jest również wprowadzenie kryterium jakościowego inwestycji. Należy oczekiwać, że będzie ono odzwierciedlało zasady udzielania pomocy regionalnej, w powiązaniu ze wspomnianymi założeniami strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Autorka jest adwokatem, partnerem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP