Spółdzielnie mają budować w ramach rządowego programu Mieszkanie+. Nie będzie to możliwe bez zmiany prawa. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przygotował projekt zmian w tej sprawie.

Chodzi o nowelę ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (w tym do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego). Projekt trafił już do Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju. Usuwa on bariery, które mogą utrudniać spółdzielniom budowę pod wynajem.

Czytaj także: Mieszkanie Plus: gminy i spółdzielnie będą budować lokale w rządowym programie

Projekt zakłada, że będą mogły one wynająć mieszkania wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie złożonych wniosków o kredyt lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

Spółdzielnie mieszkaniowe, które budują mieszkania lokatorskie, będą uprawnione do korzystania ze wsparcia z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto budownictwo mieszkaniowe będzie traktowane jako cel publiczny w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dzięki temu łatwiej będzie załatwić formalności.

Projekt usuwa również wątpliwości związane z ustalaniem kworum w trakcie obrad walnego zgromadzenia. Przewiduje, że uchwałę będzie uważało się za podjętą, jeżeli poddano ją pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a opowiedziała się za nią wymagana większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. W sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości (zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej) do podjęcia uchwały będzie konieczne uczestnictwo w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia łącznie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

Natomiast za członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu uważa się wszystkich członków obecnych na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu nad uchwałą niezależnie od tego, czy głosowali za, przeciw czy wstrzymali się od głosu.

Dla podjęcia uchwały konieczna jest przewaga głosów za nad głosami przeciw i wstrzymującymi się.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt przewiduje, że na rozliczenie kosztów budowy będzie sześć miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Dziś przepisy obligują spółdzielnie mieszkaniowe do rozliczenia kosztów budowy w ciągu trzech miesięcy, a termin zawity wygasza roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego.

Zdaniem związku rewizyjnego obowiązujący przepis dyskryminuje wszystkich członków spółdzielni, którzy są niejako zobligowani do „uzupełnienia" wkładu budowlanego za osoby, które zyskały na opóźnieniach związanych z rozliczeniem umowy. Przy dużych inwestycjach budowlanych, szczególnie tych, które opierają się na budowie osiedli mieszkaniowych, termin trzech miesięcy jest wręcz nierealny do utrzymania przez spółdzielnie mieszkaniowe.