Zmieniły się zasady przyznawania dodatku. Obecnie próg dochodowy liczy się od kwoty netto (czyli „na rękę"), a nie, tak jak wcześniej, od dochodu ubruttowionego, czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o dodatku mieszkaniowym

O dodatku decyduje dochód i wielkość mieszkania

Nawet 1500 zł na rachunki za mieszkanie

Jaki metraż, takie wsparcie na mieszkanie

Nowe przepisy ujednoliciły definicję dochodu, tak by w różnych przepisach o mieszkalnictwie funkcjonowała jedna definicja (w: Mieszkaniu na Start, TBS Funduszu Dopłat, mieszkaniach komunalnych). A podstawą progu dochodowego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie jak wcześniej wskaźnik, tj. kwota najniższej emerytury.

Teraz więc dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40 proc., wieloosobowym 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (w III kwartale 2020 r. wynosiło ono 5168,93 zł).

Natomiast za dochód uważa się ten w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli jest to dochód (po odliczeniu alimentów), na który składają się m.in. przychody podlegające opodatkowaniu. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie o PIT ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Gdy działalność podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych.