Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. (IBPBII/2/415-948/14/MW).

Z wnioskiem o interpretacje wystąpiła spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza m.in. budynkami wyposażonymi w dźwigi osobowe. Zgodnie ze statutem spółdzielni oraz opracowanym na jego podstawie regulaminem rozliczania kosztów gospodarki lokalami, koszty utrzymania dźwigów rozlicza się na osobę - każda osoba mieszkająca w budynkach z windami uiszcza miesięczną opłatę ustaloną na podstawie planu ekonomiczno-finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Kosztami eksploatacji dźwigów obciążone są wszystkie lokale, także te położone na parterach budynków – zgodnie z intencją art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepis ten traktuje windę jako część wspólną nieruchomości. Udziały w niej posiada każdy współwłaściciel i każdy jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem.

Grupa mieszkańców, których lokale położone są na parterach uważa, że taki sposób rozliczania krzywdzi ich, bo płacą za coś z czego w ogóle nie korzystają. Dążą do zmiany sposobu rozliczenia opłat eksploatacyjnych w taki sposób, by całkowicie lub przynajmniej częściowo zwolnić mieszkańcy parterów z opłat za używanie wind. Nie kwestionują natomiast ponoszenia opłat na fundusz remontowy, z którego również finansowane są remonty dźwigów.

Spółdzielnia wskazała, że jeśli grupa ta przeforsuje swoją uchwałę, to mieszkańcy parterów zostaną zwolnienie z wnoszenia opłat za windy w taki sposób, że będą uiszczać niższe stawki eksploatacyjne. Koszty z tym związane zostaną rozłożone na użytkowników lokali położonych na piętrach. Czy takie zwolnienie mieszkańców parteru skutkuje obciążeniem ich podatkiem dochodowym od osób fizycznych? - zapytała fiskusa Spółdzielnia.

W jej ocenie tak, gdyż osiągną w ten sposób korzyść majątkową - inni mieszkańcy budynku pokrywać będą utrzymanie udziału w nieruchomości mieszkańców parterów. Takie zwolnienie może być potraktowane jako przychód z innych źródeł. W takiej sytuacji Spółdzielnia będzie zmuszona wystawić dla poszczególnych osób informację PIT-8C.

Dyrektor katowickiej IS stwierdził jednak, że to błędne stanowisko . Zauważył, że postanowienia statutu spółdzielni mieszkaniowej mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób będących adresatami zawartych w nim norm. Jeśli zatem właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej podejmie uchwałę o zmianie statutu w zakresie opłat za używanie dźwigów i zwolni z obowiązku wnoszenia tych opłat mieszkańców zajmujących lokale usytuowane na parterze budynków mieszkalnych, to okoliczność ta nie spowoduje po stronie tych osób żadnych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Z takiego zwolnienia mogą bowiem korzystać wszystkie osoby, które spełniają określone w statucie warunki. W tym przypadku przesłanką jest zajmowanie lokalu mieszkalnego na parterze. Tym samym zwolnienie to nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT – stwierdził fiskus.