Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Na co dotacja

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać instalację: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Ekologiczna schizofrenia resortu środowiska: dopłaty do węgla i wymiany kopciuchów

Kto ile dostanie

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- dochód do 120 tys. zł rocznie - do 15 tys. zł na lokal (do 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji),

- dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym - 2342 zł -  do 25 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych),

- dochód do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym   - do 37,5 tys. zł na lokal (do 90 % kosztów kwalifikowanych).

O najwyższy poziom dotacji mogą starać się także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Z rządowych wyliczeń wynika, że przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynosić średnio od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Osoby mieszkające na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, mogą wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35 % (nie więcej niż 17 500 zł), 65 % (nie więcej niż 26 900 zł) lub nawet 95 % kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 39 900 zł).

Wniosek do gminy

Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które już mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Gminy same będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. Wiele z nich chce najpierw zbadać potrzeby mieszkańców, zbierając od nich wstępne deklaracje udziału w programie.

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gminy będą zawierać umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi, czyli osobami fizycznymi posiadającymi tytuł prawny do lokalu wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła (kotła) o klasie emisji niższej niż 5, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012