Zatrudnienie tej grupy osób w administracji rządowej najczęściej nie przekracza jednak 6 proc. ustawowego progu. Co pozwala twierdzić, że nowelizacja zwiększająca szanse na zatrudnienie niepełnosprawnych nie przyniosła większych skutków.

Zwiększenie szans

Większość osób niepełnosprawnych nie jest aktywna zawodowo. Polska znacznie odbiega od innych krajów UE w zatrudnianiu tej grupy osób. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 201 poz. 1183) miała zmienić ich sytuację zatrudnienia w  administracji rządowej. Ustawa wprowadziła obowiązek informowania o naborze i warunkach pracy dla niepełnosprawnych na stanowiska pracowników służby cywilnej, urzędników administracji państwowej oraz samorządowej. Ponadto zobowiązała urzędy do ujawniania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych instytucjach.  Wskaźnik niższy niż 6% ogółu zatrudnionych stanowi uprzywilejowane traktowanie niepełnosprawnych aplikujących na stanowiska jeżeli znajda się w grupie najlepszych kandydatów. Niestety większość instytucji nie osiąga wyznaczonego ustawowo progu (Dz. U. 2011r, Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Polska znacznie odbiega od unijnych standardów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Jednostki pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli zadecydowała o podjęciu  działań zmierzających sprawdzenie prawidłowości zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych placówkach państwowych. Ocenie zostały poddane wybrane ministerstwa, urzędy centralne oraz państwowe jednostki organizacyjne. Wytypowane placówki sprawdzono pod kątem osiągniętego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, w tym zgodności przeprowadzania naboru z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. Kontrola dotyczyła także wnoszenia wpłat do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przestrzeganie praw tych osób, przystosowanie siedzib do ich potrzeb . Ponadto NIK sprawdził zastosowanie się do wniosków pokontrolnych poprzednio wizytowanych urzędów.

Rozbieżności pokontrolne

Podczas kontroli jednostek NIK wykazała, że nabór na stanowiska przeprowadzany był prawidłowo, zgodnie z nowelizowaną ustawą. Zauważa się także znaczne poprawnie dostosowania budynków placówek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie NIK nie ma zastrzeżeń co do przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Mimo stosowania się do nowelizacji wskaźnik zatrudnienia nie uległo znacznej poprawie, a utrzymuje się na podobnym poziomie umożliwiającym wnoszenie obowiązkowych wpłat do PFRON.  Powyższe stanowi odzwierciedlenie sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy w roku 2012. Wspomniany współczynnik w grudniu 2012 r. wynosił tylko ok. 2,4 %. Zaobserwowano dużo rozbieżności. Sprawdzone jednostki zatrudniały od 1 do 12% osób niepełnosprawnych w stosunku do wszystkich tam zatrudnionych.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja nie miała większego wpływu na poprawienie sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy.

Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, że prowadzenie nowelizacji nie miało większego wpływu na podwyższenie liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością w jednostkach rządowych i administracyjnych. Poprawienie sytuacji tych osób jest przejawem działań podjętych przez poszczególne jednostki.  NIK zauważa jednak, że na wyniki kontroli mógł wpłynąć krótki czas obowiązywania ustawy oraz ograniczenie w możliwości zatrudnienia w sektorze publicznym.