Przepisy mają dotyczyć osób kierujących jednostkami systemu oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Czytaj także: Utrata subwencji nie oznacza odwołania dyrektora szkoły