Zasadą jest, że emeryt ma prawo do wypłaty przyznanej przez ZUS emerytury. Przysługuje ona, poczynając od dnia powstania prawa do tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony został wniosek.

Emeryturę wypłaca się za poszczególne miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczenia

.

Pocztą lub na rachunek

Emeryturę wypłaca jednostka organizacyjna ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Świadczenie wypłacane jest za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń (np. poczty) albo – na  wniosek tej osoby – na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Emerytowi zamieszkującemu za granicą świadczenie wypłaca się – na jego wniosek – osobie przez niego upoważnionej do  odbioru, zamieszkałej w kraju lub na rachunek bankowy emeryta w kraju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje art. 103a ustawy emerytalnej. Przewiduje on zawieszenie prawa do emerytury dla osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do tego świadczenia. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich emerytów.

Również do tych, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń od  miesiąca, w którym ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Osoby te, aby pobierać przyznane świadczenie, muszą rozwiązać stosunek pracy. Dopiero gdy to zrobią, mogą na nowo podjąć działalność zarobkową i uzyskiwać przychód w nieograniczonej wysokości bez żadnych konsekwencji dla wypłacanej emerytury.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy kontynuowanego po przejściu na emeryturę dotyczy każdego stosunku pracy, w którym emeryt pozostaje. Nie ma znaczenia wysokość uzyskiwanego z tego tytułu przychodu oraz wymiar zatrudnienia. Może być to stosunek pracy zawarty w Polsce zgodnie z polskimi przepisami prawa pracy.

Ale liczy się też zatrudnienie wykonywane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie

zabezpieczenia społecznego (oprócz Australii). Stosunek pracy zawarty zgodnie z przepisami obowiązującymi w pozostałych państwach można kontynuować po przejściu na emeryturę.

W przypadku nierozwiązania przez emeryta stosunku pracy kontynuowanego po przejściu na emeryturę ZUS zawiesza nie tylko emeryturę z FUS (niezależnie od tego, czy jest to świadczenie przyznane w powszechnym wieku emerytalnym, czy też wcześniejsza emerytura), ale również okresową emeryturę kapitałową przysługującą ze środków zgromadzonych w  otwartym funduszu emerytalnym oraz na subkoncie w ZUS (w tzw. II filarze).

Zasada zawieszenia prawa do emerytury w związku z kontynuowaniem dotychczasowego stosunku pracy nie dotyczy jedynie emerytur przyznawanych z urzędu osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Chodzi zarówno o emeryturę z FUS, jak i okresową emeryturę kapitałową.

Należy zaznaczyć, że po rozwiązaniu stosunku pracy zawartego przed przejściem na emeryturę świadczeniobiorca może ponownie nawiązać zatrudnienie z tym samym pracodawcą, nawet następnego dnia. Ważne jedynie, aby ponowne zawarcie stosunku pracy nastąpiło nie wcześniej niż w dniu, od którego została przyznana emerytura.

Prawo do emerytury po 31 grudnia 2010 r.

Przepis przewidujący zawieszenie prawa do emerytury w przypadku kontynuowania stosunku pracy w pierwszej kolejności ma zastosowanie do  osób dopiero ubiegających się o to świadczenie.

Najlepiej, aby osoby te rozwiązały stosunek pracy jeszcze przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę. Jeśli jednak zwolnią się z pracy już po zgłoszeniu wniosku, ale wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłosiły ten wniosek, ZUS od samego początku będzie wypłacał emeryturę. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy do dnia uprawomocnienia się decyzji dostarczą dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.

Obowiązek rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy dotyczy nie tylko tych osób, które wniosek o emeryturę składają pod rządami nowych przepisów, ale również tych, które wystąpiły z wnioskiem jeszcze w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania tego świadczenia spełnią już w 2011 r.

Niezbędny wniosek i świadectwo pracy

ZUS może podjąć wypłatę emerytury zawieszonej w  związku z kontynuowaniem zatrudnienia na wniosek osoby uprawnionej do emerytury. Do tego wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy.

Zgłoszenie przez emeryta wniosku o podjęcie wypłaty tego świadczenia (wraz ze wspomnianym dokumentem) do  dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu emerytury (tj. w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania) skutkuje wydaniem przez ZUS nowej decyzji.

W ten sposób wypłata emerytury zostaje podjęta od pierwszego dnia miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy, choć oczywiście nie wcześniej niż od dnia nabycia uprawnień emerytalnych. Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, gdy stosunek pracy ustał ostatniego dnia miesiąca. W takim przypadku wypłata emerytury przysługuje od  pierwszego dnia następnego miesiąca.

W nieco gorszej sytuacji jest emeryt, który do dnia uprawomocnienia się decyzji emerytalnej nie dostarczył do ZUS wniosku o podjęcie wypłaty emerytury wraz z dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy. Data, od  której ZUS w takiej sytuacji wypłaca świadczenie, uzależniona jest od tego, w którym miesiącu emeryt dostarczy wspomnianą dokumentację i w jakim dniu miesiąca rozwiązał on dotychczasowy stosunek pracy.

Jeśli emeryt rozwiązał stosunek pracy w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, ZUS może podjąć wypłatę świadczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wspomnianego wniosku o podjęcie jego wypłaty wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie zatrudnienia.

Jeśli natomiast stosunek pracy ustał ostatniego dnia miesiąca, wypłata emerytury przysługuje od  pierwszego dnia następnego miesiąca. Również w tym przypadku emerytura nie może zostać wypłacana wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku o podjęcie jej wypłaty.

Do końca września wybór

Osoby, które prawo do emerytury nabyły przed 1 stycznia 2011 r. i kontynuują stosunek pracy zawarty przed przejściem na to świadczenie, do 30 września 2011 r. nie muszą zwalniać się z pracy.

W tym czasie mogą kontynuować zatrudnienie i jednocześnie pobierać emeryturę.

Najpóźniej jednak do końca września br. muszą dokonać wyboru pomiędzy pracą a pobieraniem emerytury. Jeśli nie rozwiążą w tym czasie stosunku pracy, od 1 października 2011 r. ZUS zawiesi im prawo do emerytury.

Podjęcie jej wypłaty będzie możliwe po ustaniu zatrudnienia i dostarczeniu do ZUS dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Należy jednak podkreślić, że emeryci, którzy nabyli swoje uprawnienia przed 1 stycznia 2011 r., rozwiązując dotychczasowy stosunek pracy, nie muszą ponownie tego robić, jeśli po przyznaniu obecnie wypłacanego świadczenia ponownie podjęli zatrudnienie.

Zobacz cały Kodeks emerytalny