Ochotnicy z OSP, TOPR i GOPR, którzy przez co najmniej 25 lat ( mężczyźni) oraz 20 lat (kobiety) brali czynny udział w działaniach ratowniczych, będą otrzymywać świadczenie ratownicze. Ma wynosić 200 zł miesięcznie i będzie wypacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia. Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, przyjęty na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Prawo o ochotniczej straży pożarnej wywołuje pożar

W ustawie mają zostać też uregulowane zasady przyznawania odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Będzie się należało za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć strażaka lub poniesienie przez niego szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

Ochotnik będzie także chroniony w drodze na akcję. Jeśli dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie szkodę po zaalarmowaniu przez straż pożarną, może liczyć na świadczenie. Podczas niezdolności do pracy będącej skutkiem wypadku na akcji ratowniczej, będzie mógł zaś wnieść o rekompensatę, jeśli w tym czasie nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu