Projekt noweli ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez niego we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Za sprawą noweli powołany zostanie inspektor nadzoru wewnętrznego, który będzie wspomagał ministra w nadzorowaniu służb mu podległych. Dostanie trzy zadania. Po pierwsze, ma wspierać działania służące egzekwowaniu wysokich standardów funkcjonowania policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Po drugie, zajmie się weryfikowaniem kandydatów na wyższe stanowiska w policji, strażach pożarnej i granicznej czy BOR. Ostatnie zadanie to monitorowanie i ujawnianie naruszeń zasad etyki zawodowej przez funkcjonariuszy ww. służb.

Inspektor ma wykonywać zadania przy pomocy Biura Nadzoru Wewnętrznego i kierować jego działalnością. Każdego roku do 31 marca ma przygotowywać ministrowi informację o działalności biura. Będzie go powoływał (i odwoływał) minister spraw wewnętrznych i administracji, jego zwierzchnik. Ze względu na rangę spraw, jakimi ma się zajmować, musi spełniać wysokie wymagania formalne.

W skład Biura Nadzoru Wewnętrznego wejdą oddelegowani do wykonywania zadań funkcjonariusze służb, a wspomagać ich będą oddelegowani funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i strażacy.

W skład BNW wejdzie 35 inspektorów oddelegowanych z policji i Straży Granicznej. Przyjęte przez rząd przepisy zobowiązują także ministra spraw wewnętrznych do corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi (do 30 czerwca kolejnego roku) informacji o stosowaniu przez biuro kontroli operacyjnej.

Zmiany mają się przyczynić do większej aktywności tzw. sygnalistów (osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy) oraz innych zainteresowanych eliminowaniem negatywnych zjawisk w działalności służb publicznych. Nie bez znaczenia dla nowej ustawy jest też, że służby mundurowe są szczególnie narażone na korupcję. Bez należytego nadzoru pojawia się groźba nadużyć. BNW ma pomóc dusić negatywne zjawiska w zarodku.

Dotychczasowe komórki do spraw wewnętrznych policji i Straży Granicznej zostaną wyodrębnione organizacyjnie z komend głównych służb i staną się jednostkami organizacyjnymi – odpowiednio: Biurem Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP) i Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (BSWSG).

Komendanci BSWP i BSWSG zyskają uprawnienia do kontroli operacyjnej, przesyłki niejawnie kontrolowanej, zakupu kontrolowanego, uzyskiwania danych.

Obsługę finansową i logistyczną biur poprowadzi odpowiednio KGP oraz KG SG. A to oznacza, że nie powinna generować dodatkowych kosztów.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Zmiany mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl