Pod koniec kwietnia po niemal 33 latach pracy z pełnionej funkcji zrezygnował dr Adolf Juzwenko. Jego rezygnację przyjęła Rada Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Jak nas poinformowała mec. Bogumiła Ucińska-Tarnacka z Ossolineum Rada wybrała nowego dyrektora. „Wybór na stanowisko dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odbywał się w trybie przewidzianym w statucie Zakładu. Do kompetencji Rady Kuratorów należy: powoływanie i odwoływanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dyrektora Zakładu” – przypomniała.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich to biblioteka i najstarsze w Polsce wydawnictwo

Rada Kuratorów na posiedzeniu 29 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko dyrektora dr. Łukasza Kamińskiego. – To kandydat ponad podziałami, zyskał akceptację wszystkich członków Rady, w tym również kuratorów związanych z obozem rządzącym – tłumaczy po posiedzeniu prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, przewodniczący Rady Kuratorów. W skład Rady wchodzi 14 osób reprezentujących różne instytucje.

„Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Do Zakładu nie wpłynęła jeszcze informacja o zajętym stanowisku przez pana ministra” – informuje nas Bogumiła Ucińska-Tarnacka.

Zapytaliśmy Ministerstwo Kultury o powody zwłoki w mianowaniu szefa tej placówki. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jednak po zadaniu przez nas pytań sprawa przyspieszyła. Mec. Ucińska-Tarnacka stwierdziła, że być może informacja o mianowaniu zostanie przekazana w piątek podczas spotkania w ministerstwie, na które został zaproszony dr Adolf Juzwenko.

Dr Łukasz Kamiński jest historykiem specjalizującym się w najnowszej historii Polski, związanym z Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 2011–2016 był prezesem IPN. W listopadzie 2017 r. został wybrany na prezesa Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, organizacji zajmującej się upowszechnianiem wiedzy o totalitaryzmach.

Nowy dyrektor będzie musiał poprowadzić dużą inwestycję Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, czyli budowę gmachu dla Muzeum Książąt Lubomirskich. – Zbiory wypożyczane i prezentowane na wystawie w tej placówce przyjeżdżać będą ze Lwowa. W Ossolineum przeprowadzona zostanie ich konserwacja, aby po ekspozycji wróciły do Lwowa. Zbiorów w lwowskich magazynach jest bardzo dużo. Będą one w ciągłej rotacji – zapowiedział kilka miesięcy temu dr Adolf Juzwenko.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich to biblioteka i najstarsze w Polsce wydawnictwo. Zostało założone w 1827 r. jako kontynuacja biblioteki fundowanej przez Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego w 1817 r. w Wiedniu. Miała siedzibę we Lwowie. Jej celem jest gromadzenie piśmiennictwa polskiego, muzealiów, prowadzenie pracy naukowej, kulturalnej i wydawniczej.

W 1939 r. zbiory biblioteki liczyły około pół miliona druków, około 100 tys. czasopism, w tym 25 tys. rękopisów i 15 tys. autografów. W latach 1945–1946 przenoszono bibliotekę do Wrocławia. Przewieziono jedynie część zbiorów, np. mniej niż połowę woluminów. We Lwowie został zbiór czasopism z XIX i XX wieku oraz autografów i zbiory Muzeum Lubomirskich.

Już po zamknięciu wydania gazety skontaktowała się z nami rzecznik prasowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Anna Bocian. Poinformowała nas, że decyzja ministra kultury zostanie podjęta do 1 sierpnia. Dodała, że w tej sprawie nie ma opóźnienia.