Odnosząc się do otrzymanych wyjaśnień w sprawie wcześniejszego wystąpienia dotyczącego problemów związanych z nieograniczonym w czasie obowiązkiem przedstawiania przez obywateli dokumentacji potwierdzającej wyrejestrowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego oraz wypełnianiem przez Pocztę Polską S.A. obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, rzecznik  stwierdziła, że nadesłana odpowiedź nie odnosi się do istoty problemu.

- Przede wszystkim brakuje w niej wyjaśnienia kwestii zachwiania równowagi pomiędzy nakładaniem obowiązków na obywateli oraz na Pocztę Polską, która obciąża obywateli negatywnymi konsekwencjami związanymi z koniecznością przechowywania dowodu wyrejestrowywania odbiornika, a sama nie jest w stanie przedstawić dowodu doręczenia zawiadomienia o nadaniu indywidualnego rachunku identyfikacyjnego - uważa rzecznik.

I dodaje, że kwestia wymagająca ustalenia dotyczy właściwych przepisów postępowania mających zastosowanie do czynności podejmowanych przez Pocztę Polską polegających na powiadomieniu użytkowników o nadaniu indywidualnego rachunku identyfikacyjnego, a także na rejestracji odbiorników, zmianie danych dotyczących obowiązku uiszczania abonamentu, jak również na wyrejestrowaniu odbiorników, w kontekście tego, iż opłata abonamentowa ma postać daniny publicznej, a Poczta Polska w pismach do obywateli dotyczących przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wyrejestrowanie odbiornika powołuje się na przepis Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.