Ulga obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej. Nie dotyczy to komunikacji miejskiej.

Stan prawny do 24 sierpnia br. pozwalał na zakup imiennych biletów miesięcznych z ulgą tylko osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Czytaj więcej

Ulgowe bilety na przejazdy dla studentów spoza UE - RPO interweniuje u Ministra Infrastruktury

Przejazdy ww. osób poświadczają określone dokumenty. Ustawa wymienia m.in.: wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów; orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, czy też legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.

Podstawa prawna: nowela z 13 lipca, DzU z 10 sierpnia, poz. 1575