Jest skarga nadzwyczajna ws. nakazu zapłaty 974 tys. zł dla "frankowicza"

Rzecznik praw obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie frankowicza, wobec którego sąd wydał nakaz zapłaty 974 tys. zł.

Publikacja: 28.06.2023 18:10

Jest skarga nadzwyczajna ws. nakazu zapłaty 974 tys. zł dla "frankowicza"

Foto: Adobe Stock

Jak czytamy na stronie rzecznika praw obywatelskich, chodzi o zawartą w 2009 roku z bankiem umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Bank zobowiązał się udzielić  740 tys. zł kredytu na zakup mieszkania na rynku wtórnym.

Kwota kredytu w walucie waloryzacji wynosiła wówczas 257 tys. CHF. Zastrzeżono, że ma ona charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku, a wartość kredytu walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu może być różna od podanej. Zabezpieczeniem spłaty kredytu została hipoteka kaucyjna wpisana do kwoty 1, 1 mln zł ustanowiona na nieruchomości.

Z uwagi na zaprzestanie spłaty kredytu w 2017 r. bank wezwał kredytobiorcę do zapłaty kwoty w łącznej wysokości 261 tys. CHF. Wobec niewpłacenia pieniędzy w 2018 r. bankwniósł pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym o zapłatę kwoty niemal miliona zł z odsetkami.

Po rozprawie, na którą nikt się nie stawił, sąd wydał wyrok zaoczny. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 974 tys. zł wraz z odsetkami. Wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Orzeczenie stało się prawomocne.

Pozwany wniósł o przywrócenie terminu do odpowiedzi na pozew oraz do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego, o który dowiedział się o od komornika. W 2021 r. sąd odrzucił wniosek. Potem sąd rejonowy ogłosił upadłość obywatela. W toku postępowania zgłoszenia wierzytelności dokonał bank w kwocie ponad 1,1 mln zł, która została uznana przez syndyka i zatwierdzona postanowieniem sędziego-komisarza. Nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości nie została przez syndyka zlikwidowana z uwagi na fakt, że upadły złożył wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. W 2022 r. postępowanie upadłościowe umorzono na wniosek upadłego.

W 2023 r. nastąpiła zmiana wpisu wierzyciela z powoda w tej sprawie na jeden z funduszy inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Frankowicze się cieszą, banki płaczą. Jest przełomowy wyrok TSUE

Rzecznik praw obywatelskich zdecydował się złożyć skargę nadzwyczajną od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego z listopada 2018 r. Powołuje się na konieczność zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Wnosi o uchylenie tego wyroku w całości i zwrot sprawy sądowi do ponownego rozpoznania. Ponadto razem ze skargą złożył wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku do zakończenia postępowania SN. Uzasadnia to grożącą pozwanemu niepowetowaną szkodą, wynikającą z prowadzonego postępowania egzekucyjnego z jego nieruchomości.

W ocenie RPO natura i rozmiar nieprawidłowości popełnionych przy wydawaniu zaskarżonego wyroku zaocznego usprawiedliwia odstąpienie od ochrony powagi rzeczy osądzonej i przemawia za jego uchyleniem.

- Sąd nie uwzględnił faktu, że pozwany jest konsumentem i jako słabsza strona umowy zawieranej z profesjonalistą podlega ochronie. Powinna ona była polegać na weryfikacji czy roszczenie nie narusza przepisów chroniących konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Nie uwzględniając zatem konsumenckiego charakteru stosunku podstawowego, sąd nie wywiązał się z obowiązku ciążącego na organach państwa na mocy art. 76 Konstytucji w związku z unormowaniami art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 - wskazuje RPO.

- W konsekwencji pozwany został de facto pozbawiony należytej ochrony sądowej przez fakt, że sąd zignorował konsumencki charakter stosunku prawnego w sytuacji, gdy przesłankami przemawiającymi za bezzasadnością żądania pozwu były już same informacje zawarte w treści pozwu jak i w załączonej do niego umowie kredytu - dodaje. 

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność